Úradná tabuľa

DODATOK č. 3 k VZN č. 5/2016

DODATOK č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora

VZN 1/2021 a VZN 2/2021

VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 15. december 2020, t. j. utorok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

Voľné pracovné miesto

V rámci realizácie národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v Materských školách“ starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície – RODIČOVSKÝ ASISTENT.

Prevádzka Obecného úradu prerušená

Korona vírus logo

V zmysle vyhlásenia núdzového stavu vládou SR uznesením č. 587/2020 a schválením uznesenia č. 624/2020 na vykonanie niektorých opatrení HM z dôvodu ohrozenia verejného zdravia šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19 bude prevádzka Obecného úradu Spišský Štiavnik od 5.10.2020 od 7.00 hod. do odvolania prerušená. Neodkladné dôležité žiadosti a podania občanov vybavujeme počas týchto dní iba elektronickým …

Prevádzka Obecného úradu prerušená Čítať článok»

Scroll to Top