Menu
Obec Spišský Štiavnik
obecSpišský Štiavnik

Slobodný prístup k informáciám

Prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Obec Spišský Štiavnik bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Právomoci a kompetencie obce sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71)

 • Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • Platnou právnou úpravou SR
 • Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Spišský Štiavnik sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Kto má právo na sprístupnenie informácií?

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba má právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Spišský Štiavnik k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba:

Obec Spišský Štiavnik je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

ktorej povinnej osobe je určená (Obec Spišský Štiavnik),
meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
jeho adresa pobytu alebo sídlo,
ktorých informácií sa žiadosť týka,
aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti obec bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, neúplnú žiadosť doplnil.

Žiadosť možno podať:

Písomne:

 • na adresu: Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
 • do podateľne Obecného úradu Spišský Štiavnik
 • na e-mail: obec@spisskystiavnik.sk

Ústne:

osobne – v stránkové dni

 • Pondelok  7.00 - 12.00 h  12.30 - 15.00 h
 • Streda  7.00 - 12.00 h  12.30 - 17.00 h
 • Piatok  7.00 - 12.30 h 

Telefonicky : +421 (52) 788 56 01

Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradnej tabuli umiestnenej pred budovou Obecného úradu v Spišskom Štiavniku, Hornádska 241, prípadne na internetovej stránke obce: www.spisskystiavnik.sk

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií:


V zmysle platného Sadzobníka poplatkov Obce Spišský Štiavnik.

Lehota vybavenia:

Informácie mesto sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.

Informácie sa poskytujú bezplatne, s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, príp. s odoslaním údajov.

Čo sa nesprístupňuje:

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej najmä informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona.

Rozhodnutie:

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Odvolanie:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej vecí sa týka , čo sa navrhuje.

Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa pre ne pripúšťajú, možno preskúmať súdom v zmysle §247 a nasl. Zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Žaloba musí byť podaná na Krajský súd v Prešove v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržať pri vybavovaní fyzických osôb a právnických osôb, vrátane príslušných lehôt na vybavenie:

 • Ak je žiadosť podávaná ústne, vyhotoví sa z nej formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni, na centrálnom registri a doručí sa vecne príslušnému odboru na vybavenie.
 • Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo je nezrozumiteľná, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby takúto žiadosť doplnil.
 • Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.
 • Vec sa odloží aj v prípade, ak žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu nákladov za sprístupnenie informácie.
 • Povinná osoba vybaví žiadosť o informáciu bezodkladne ak ide o jednoduchú vec, inak do 8 dní od jej podania.
 • Ak nie je možné dodržať 8-dňovú lehotu na vybavenie, možno ju v zákonom stanovených prípadoch predĺžiť o 8 dní a povinná osoba to bezodkladne oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.
 • Ak povinná osoba nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej podania vecne príslušnej povinnej osobe, ak je jej známa, ak jej nie je známa, vydá do 8 dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí.
 • Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.
 • Pri vybavovaní ostatných podaní povinná osoba dodržiava lehoty na vybavenie veci podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to
  • v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,
  • v ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, rozhodne do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,
  • ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu primerane predĺžiť nadriadený (odvolací) orgán.

Postup obce pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácii podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Pri vybavovaní  žiadostí o sprístupnenie informácii sa postupuje podľa zákona č.211/2000 Z.z. Žiadosť o sprístupnenie informácii povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní od podania žiadostí alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon nestanovuje inak.

Postup obce pri vybavovaní  sťažností podľa zákona 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov:

Obec pri vybavovaní sťažností postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z.z. Stažnosť je obec povinná vybaviť do 60 pracovných dní od jej doručenia. Lehotu je možné predlžiť o 30 pracovných dní v prípade náročnosti prešetrenia sťažnosti.

Postup obce pri vybavovaní  petícií poľa zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov:

Vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Z.z. Lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov. V prípadoch náročných na vybavenie možno predĺžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní.

Postup obce pri vybavovaní iných podaní:

S prihliadnutím na obsah jednotlivých podaní, obec pri ich vybavovaní postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi s dôrazom na dodržiavanie zákonných lehôt.

Samospráva

Kalendár zberu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30
31 1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25
26
27 28 29 30

Sviatok a výročie

Meniny má Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána

Počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
polojasno 17 °C 4 °C
sobota 15. 6. polojasno 21/8 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 17/11 °C
pondelok 17. 6. slabý dážď 22/10 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
1
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30