Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 24. február 2020, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Fašiangový sprievod masiek

 

Miestny spolok červený kríž a obec Spišský Štiavnik pozývajú deti, mládež a dospelých na
Fašiangový sprievod masiek
23.2.2020 o 15:00 pred farou

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z. § 3 ods. 2 sa zápis detí do materskej školy v školskom roku 2020/2021 bude konať v dňoch:
– 4. mája až 07. mája 2020 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.
v Materskej škole, Hornádska 239, Spišský Štiavnik
Rodič alebo zákonný zástupca prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

 

Žiadosť o prijatie do MŠ – formát PDF

Žiadosť o prijatie do MŠ – formát DOC

Mobilná zberňa

Dňa 10.02.2020 (pondelok) – 17.02.2020 (pondelok) sa v obci uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla….(nie tekuté)

Odpad je možné odovzdať v pracovných dňoch obecného úradu , prípadne v stredu 12.2.2020 do 18,00 hodiny, v sobotu 15.2.2020 od 8.00 do 10.00 hodiny pracovníkovi obecného úradu.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 1. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 28.1.2020

uznesenia-cislo_1_2020_28_januar_2020

Kompostéry do našej obce

Oznamujeme, že obec ukončuje zoznam záujemcov o kompostéry do jednotlivých domácností. Záujemcovia o kompostér sa môžu prihlásiť mailom prípadne osobne na obecnom úrade v stránkových hodinách do 15. februára 2020. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa. Podmienkou prevzatia kompostéra je zúčastnenie sa školenia ohľadom kompostovania, vyrovnanie nedoplatkov voči obci Spišský Štiavnik. S každým občanom obec uzatvorí nájomnú zmluvu.

Stavebný úrad

Stavebný úrad obce Spišský Štiavnik nebude úradovať dňa 10.02.2020.

Zverejnenie zámeru

Obec Spišský Štiavnik so sídlom: Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 zastúpená starostkou obce: Máriou Kleinovou zverejňuje v súlade § 9 a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením obecného zastupiteľstva Spišský Štiavnik č. 105/2019 zo dňa 2.9.2019 zámer – zameniť majetok Obce Spišský Štiavnik:

 

zamer_Mrava_zamena

Oznámenie o zámere

Oznámenie O Z Á M E R E Obce Spišský Štiavnik odkúpiť nehnuteľný majetok do vlastníctva obce, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Oznámenie o zámere

Zasadnutie OZ – zmena terminu

Vzhľadom k ospravedlnenej neúčasti viacerých poslancov na predpokladaný termín zasadnutia OZ dňa 27.1.2020 o 17,00 hodine sa tento termín presúva na utorok 28.1.2020 o 17,00 hodine. Program zasadnutia ostáva nezmenený.

Bc. Mária Kleinová
starostka obce