Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Súťaž vo varení gulášu

Súťaž vo varení gulášu

 

Prešovský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

Tlačová správa

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Mobilná zberňa

Pred Obecným úradom bola pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad. Odovzdať odpad je možné do 27. júla 2020 nasledovne:

v stredu 22.7.2020 od 15,00 do 17,00 hodiny,
v piatok 24.7.2020 od 8,00 do 10,00 hodiny,
v pondelok 27.7. 2020 od 8,00 do 10,00 hodiny.

Do mobilnej zberne patria:

Žiarivky
Opotrebovaný motorový olej
Akumulátory a batérie
Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté)

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kde je potrebné nahlásiť množstvo odpadu.

Stavebný úrad

Stavebný úrad v dňoch 27.7.2020 až 7.8.2020 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov zo dňa 04. marca 2020

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Upovedomenie o podaní odvolania

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 4. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 26.6.2020

uznesenia-cislo_4_2020_26_jun_2020.pdf

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania zo dňa 10.3.2020

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 4/2020

Návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik