Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. marec 2018, t. j. /pondelok/ so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Pozvánka na besedu

V rámci mesiaca marca – Mesiaca kníh
Vás pozývame
na stretnutie – besedu do knižnice v Spišskom Štiavniku

dňa 20.03.2018 o 16.00 hod. v Obecnej knižnici
Pozvaní hostia: p. Terézia Javorská (zážitky a život vo Veľkej Británii)

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

OZNÁMENIE o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik

ZaD 2 Sp_Štiavnik správa

Komplexný 10 000 sútlač

Komplexný 10 000

Komplexný A 2880 sútlač

Komplexný A 2880

Komplexný B 2880 sútlač

Komplexný B 2880

PP A 2880

PP B 2880

TV A 2880

TV B 2880

TV A 2880 sútlač

TV B 2880 sútlač

Verejnoprospešné stavby

Ponuka školení

Hospodárenie v domácnosti

UPLATNENIE A ORIENTÁCIA NA TRHU PRÁCE

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 1. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 26.2.2018

uznesenia-číslo_1_2018_26 február 2018

Návrh stanov urbárskeho spoločenstva

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku zvoláva valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prerokovanie a prijatie stanov pozemkového spoločenstva. Podielnici sa môžu k návrhu stanov vyjadriť poštou na adrese pozemkového spoločenstva, osobne v kancelárii spoločenstva (po telefonickej dohode) alebo emailom na adresu  urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com. Pripomienky od podielnikov posúdi výbor spoločenstva a prípadne ich zapracuje do návrhu stanov. Ak dôjde k aktualizácii návrhu stanov na základe pripomienok členov, aktualizovaný návrh stanov bude zverejnený na tejto stránke aj s popisom zmien.

návrh stanov v1 vo formáte pdf

návrh stanov v1 vo formáte doc

zmluva o pozemkovom spoločenstve

 

Pozvánka na valné zhromaždenie

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku Vás pozýva na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční

15.04.2018 /Nedeľa/ o 15:00 hodine

(prezentácia bude od 13:00 do 15:00) v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie stanov Urbárskeho pozemkového spoločenstva
6. Správa o činnosti a hospodárení v lese za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018
7. Účtovná uzávierka za rok 2017
8. Správa dozornej rady
9. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2017
10. Návrh rozpočtu na rok 2018
11. Informácia o reštitúcií
12. Rôzne – schválenie dodatku číslo 2 k Zmluve o založení spoločenstva
13. Diskusia
14. Ukončenie

Vaša účasť na valnom zhromaždení je potrebná z dôvodu uznášania schopnosti. V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, splnomocníte blízku osobu. Ak nemáte blízku osobu, môžete
splnomocniť niektorého člena výboru (viď zoznam) a splnomocnenie doručiť urbárskemu spoločenstvu.
Návrh nových stanov nájdete na webovej stránke www.spisskystiavnik.sk, prípadne je k nahliadnutiu na požiadanie v kancelárii Urbárskeho spoločenstva.

Splnomocnenie vo formáte pdf

Splnomocnenie vo formáte doc

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Prerušenie prevádzky v materskej škole

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v dňoch od 26.02.2018 do 2.3.2018 /jarné prázdniny/ bude prevádzka v tunajšej materskej škole zatvorená z dôvodu z nízkeho počtu detí.

Jarné prázdniny v knižnici