Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Zápas o prvé miesto 4. ligy

TJ Spišský Štiavnik „A“ – STK Stará Ľubovňa „B“
16.11.2019 o 17.00 hod.
Stolnotenisová herňa  – futbalové ihrisko Spišský Štiavnik

Informácie pre voliča – Voľby do Národnej rady

Informácie pre voliča – Právo voliť – Právo byť volený

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

TJ Spišský Štiavnik – OFK Šuňava

TJ Spišský Štiavnik – OFK Šuňava
Sobota, 2.11.2019 o 14:00

Obchodná verejná súťaž

Obec Spišský Štiavnik vyhlasuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení n. p. a podľa § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišský Štiavnik.

obchodná verejná súťaž č. 1/2019

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín v obci Spišské Bystré a pozvanie na ústne pojednávanie.

Oznámenie o začatí správneho konania

Parlamentné voľby 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je: obec@spisskystiavnik.sk

Voľba poštou – návod – externý link

Rozhodnutie o určení trvalého dopravného značenia

rozhodnutie

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie

Oznámenie o začatí správneho konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania