Cestovný poriadok SAD Poprad

K termínu 9.12.2018 dochádza k  pravidelnej zmene cestovného poriadku SAD Poprad a.s.. Občania môžu zaslať svoje pripomienky do 30.9.2018 na emailovú adresu marketing@sadpp.sk, prípadne poštou na SAD Poprad. Po uvedenom termíne bude konečný návrh CP predložený na schválenie VUC Prešov. Pripomienky po tomto termíne nebudú brané do úvahy. Žiadame preto občanov, aby svoje pripomienky nahlásili na obecnom úrade Spišský Štiavnik alebo na SAD Poprad v stanovenom termíne.

cestovný poriadok SAD Poprad

Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou Liptovská Teplička 2018

folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou Liptovská Teplička 2018

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

14. ročník Folklórnej soboty

14. ročník Folklórnej soboty 21.07.2018

14. ročník Folklórnej soboty 21.07.2018

Mobilná zberňa

Pred Obecným úradom bola pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad. Odovzdať odpad je možné do 16. júla 2018 ráno.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté)

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kde je potrebné nahlásiť množstvo odpadu.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 4. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 28.6.2018

uznesenia-cislo_4_2018_28_jun_2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie  obce Spišský Štiavnik č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Spišský Štiavnik

vzn_c_03_2018

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 5/2016

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 5/2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2018

Obecná knižnica

Obecná knižnica Spišský Štiavnik bude od 3.7.2018 do 13.7.2018 pre čerpanie dovolenky zatvorená.