Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Obchodná verejná súťaž

Obec Spišský Štiavnik vyhlasuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení n. p. a podľa § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišský Štiavnik.

obchodná verejná súťaž č. 1/2019

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín v obci Spišské Bystré a pozvanie na ústne pojednávanie.

Oznámenie o začatí správneho konania

Parlamentné voľby 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je: obec@spisskystiavnik.sk

Voľba poštou – návod – externý link

Rozhodnutie o určení trvalého dopravného značenia

rozhodnutie

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie

Oznámenie o začatí správneho konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

11.10.2019 Jubilanti

11.10.2019 Jubilanti

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 8. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 2.10.2019

uznesenia-cislo_8_2019_2_oktober_2019

Návrh na vyhlásenie chránených stromov “Spišskoštiavnické lipy”

Návrh na vyhlásenie chránených stromov “Spišskoštiavnické lipy”

externá linka

Návrh na zrušenie ochrany chránených stromov “Bresty v obci Spišský Štiavnik”

Návrh na zrušenie ochrany chránených stromov “Bresty v obci Spišský Štiavnik”

externá linka