Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 11. november 2022, t. j. piatok so začiatkom o 18.00 hod., ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

 

Program OZ
 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie zapisovateľa
 3.  Výsledky volieb a zloženie sľubu
  a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
  o zvolení novozvolenému starostovi (predseda miestnej volebnej komisie)
  b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, vzdanie sa mandátu poslanca OZ
  c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
  osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom
  d) Vystúpenie novozvoleného starostu
 4.  Schválenie programu a overovateľov zápisnice
 5.  Voľba pracovných komisií – návrhová komisia
 6.  Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
 7.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ
 8.  Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
 9.  Určenie platu starostu obce
 10.  Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top