Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 28. júl 2022, t. j. štvrtok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v priestoroch herne na ihrisku TJ v Spišskom Štiavniku.

Program: referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach Ing. Korheľ
5. Udelenie ceny starostky obce Spišský Štiavnik Ing. Korheľ
6. Interpelácie poslancov poslanci OZ
7. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top