Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 20. máj 2022, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program: referuje:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu zasadnutia OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení Ing. Korheľ
 5. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva – Róbert Martinko Ing. Korheľ
 6. Nastúpenie náhradníka podľa § 51 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Ing. Korheľ
 7. Zloženie sľubu poslanca OZ obce Spišský Štiavnik – Dušan Lacko Ing. Korheľ
 8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 p. Martinková
 9. Voľba predsedu komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov, doplnenie členov komisie pre riešenie sťažností a petícií a komisie pre kultúru, šport a školstvo
 10. Poverenie poslanca zvolávať a viesť OZ Ing. Korheľ
 11. Žiadosť o zníženie nájomného a odstránenie nedostatkov v bytovom dome – nájomcovia bytov Priečna súp.č. 283 Ing. Korheľ
 12. Zámer zámeny pozemkov Obec Sp.Štiavnik – Miroslav Mrava Ing. Korheľ
 13. Schválenie Štatútu obce Spišský Štiavnik Ing. Korheľ
 14. Odpoveď na ponuku na odkúpenie pozemku Stanislav Hudzík Ing. Korheľ
 15. Oznámenie o zmene organizačnej štruktúry Obecného úradu Spišský Štiavnik Ing. Korheľ
 16. Odpredaj budovy vrátnice súp.č. 801 Ing. Korheľ
 17. Interpelácie poslancov poslanci OZ
 18. Záver

 

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top