Verejná vyhláška 22.11.2021

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Spišský Štiavnik. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, v miestnom rozhlase, na internete alebo na dočasnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

uzemne_rozhodnutie_rodinny_dom

situacny_vykres

Scroll to Top