Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 24. jún 2021, t.j. štvrtok so začiatkom o 17.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020 Ing. Františková
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 p. Martinková
7. VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach Bc. Kleinová
8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 p. Martinková
9. Správy z vykonaných kontrol:
a) Správa č. 3/2021 Kontrola odmeňovania poslancov za obdobie 2019-2021
b) Správa č. 4/2021 Kontrola čerpania bežných výdavkov obce
c) Správa č. 6/2021 Kontrola pokladne Ing. Františková
10. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 Ing. Františková
11. Schválenie Dodatku č. 1 k Nájomným zmluvám – obyvateľov v bytovom dome Priečna č. 283, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Ing. Martin Marton, Mlynská 129/8, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Žiadosť o zriadenie vecného bremena Stanislav Špiner a manželka Anna, Priečna 298, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Zámer na odpredaj majetku obce – budova vrátnice s príslušenstvom súp.č. 801
Vyhlásenie VOS
Podmienky VOS
Menovanie členov komisie VOS Bc. Kleinová
15. Schválenie zámeru na odpredaj pozemkov Viktor Rusiňák s manželkou, Mlynská 189, Spišský Štiavnik
Odpredaj pozemku na odpredaj pozemkov Viktor Rusiňák s manželkou, Mlynská 189, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
16. Žiadosť o odkúpenie pozemku Jozef Pačaj, Priečna 275, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
17.  Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský orgán  v rámci Výzvy OPLZ-PO8-2021 -1  „Miestna občianska poriadková služba Spišský Štiavnik“ Bc. Kleinová
18. Interpelácie poslancov poslanci OZ
19. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top