Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 18. máj 2021, t.j. utorok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Schválenie VZN obce Spišský Štiavnik č. 3/2021 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre v Spišskom Štiavniku Bc. Kleinová
6. Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1/2021 p. Martinková
7. Nadstavba OcÚ Bc. Kleinová
8. Interpelácie poslancov poslanci OZ
9. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top