Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 21. apríl 2021, t.j. streda so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. a) Správa o vykonanej kontrole č. 1/2021 Ing. Františková
5. b) Správa o vykonanej kontrole č. 2/2021
6. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pavla Hudzíková, Mlynská 184/63, Spišský Štiavnik par.č. 801/67 Bc. Kleinová
7. Návrh VZN obce Spišský Štiavnik č. 3/2021 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre v Spišskom Štiavniku Bc. Kleinová
8. Prezentácia zastavovacej štúdie „IBV Rómska osada“ Bc. Kleinová
9. Interpelácie poslancov poslanci OZ
10. Záver

 


Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top