Obecný úrad zatvorený

Obecný úrad v Spišskom Štiavniku je vzhľadom na vládou prijaté opatrenia z dôvodu ochrany verejného zdravia a zdravia zamestnancov zatvorený až do odvolania. V prípade nevyhnutnej potreby kontaktujte obecný úrad telefonicky na č.tel. 0905 576 954, 052/78 85 601, mailom obec@spisskystiavnik.sk, prípadne podanie doručte do elektronickej podateľne obce. Podania budú zaevidované po skončení zákazu vychádzania 25. januára 2021.

  •  V prípade úmrtia, môžete kontaktovať príslušného zamestnanca na t.č. 0905 576 954 alebo mailovej adrese rakociova@spisskystiavnik. Pri návšteve úradu je nevyhnutné mať zakryté ústa a nos rúškom alebo iným ochranným prostriedkom. V ostatných prípadoch môžete komunikovať výlučne elektronicky.
  •  V prípade požiadaviek týkajúcej sa miestnych daní môžete kontaktovať príslušného zamestnanca na t.č. 052/78 85 601, 0905 576 954 alebo mailovej adrese zummerova@spisskystiavnik.sk. Referát daní a poplatkov bude komunikovať výlučne elektronicky.
  • V prípade požiadaviek týkajúcej sa terénnej sociálnej práce, môžete kontaktovať príslušného zamestnanca na t.č. 0918 611 230 alebo mailovej adrese tsp@spisskystiavnik.sk. TSP budú komunikovať výlučne elektronicky.
  • Všetky platby adresované Obci je možné vykonať len bezhotovostným prevodom, vkladom na účet Obce alebo poštovým poukazom.
    Dbajte, prosím, na správne vyplnenie údajov o platbe. Platí to tak pre miestne dane, poplatok za komunálny odpad aj správne poplatky.

Bankové spojenie obce Spišský Štiavnik:

  • Prima banka Slovensko, a.s.
  • IBAN SK67 5600 0000 0034 0513 8001
Scroll to Top