Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 15december 2020, t. j. utorok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Schválenie VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Bc. Kleinová
6. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2021 Ing. Františková
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a výhľadový rozpočet na r. 2022, 2023 Bc. Kleinová
8. Schválenie Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2016 o odpadoch Bc. Kleinová
9. Schválenie VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Bc. Kleinová
10. Schválenie Sadzobníka poplatkov na rok 2021
11. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 Ing. Františková
12. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020 p.Martinková
13. Správy z vykonaných kontrol č. 7/2020, 8/2020, 9/2020 Ing. Františková
14. Schválenie zápisu v obecnej kronike a obecnom albume za rok 2019 Mgr. Galasová
15. Žiadosť o odkúpenie pozemku Mgr. Viktor Rusiňák s manželkou, Mlynská 189, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
16. Doplnenie členov krízového štábu obce Bc. Kleinová
17. Doplnenie členov sociálnej komisie Bc. Kleinová
18. Plat starostky, odmeny poslancom, členom komisií, úväzok hlavnej kontrolórky Ing. Korheľ
19. Interpelácie poslancov poslanci OZ
20. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

 

Scroll to Top