Návrhy VZN

Návrh VZN 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Navrh_vzn_c_01_2021_zapis

Návrh VZN  2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Štiavnik
Navrh_vzn_c_02_2021_dotacia

Návrh Dodatok č.3 k VZN 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Spišský Štiavnik
Navrh_dodatok_3_k_VZN_5_2016_odpady

Scroll to Top