Gallery

_MG_6013 copy

OZNAM k zasadnutiu OZ

Na návrh poslancov OZ sa zasadnutie Obecného zastupiteľstva prekladá za deň 16. február 2017 o 16.00 hod.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 17. február 2017, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

11.2.2017 Fašiangový sprievod masiek

RÍM s pápežom Františkom

Lux bus Termín: 5. 3. 2017 – 9. 3. 2017 Cena: 135 EUR Číslo zájazdu: 1053/071

 

RÍM s pápežom Františkom

RÍM s pápežom Františkom

Čítaj viac …

Európsky deň 112 v Poprade

 Európsky deň 112

„Dňa 10. 2. 2017, t. j. v piatok, od 09:00 do 13:00 h Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia z poverenia Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky organizuje pri príležitosti Európskeho dňa 112 v Obchodnom centre MAX v Poprade aktivity zamerané na spropagovanie čísla tiesňového volania 112. Program bude zameraný najmä na:

· prezentácie a ukážky činností záchranných zložiek (OR Policajného zboru SR v Poprade, HaZZ v Poprade, Slovenský červený kríž, ÚS Poprad, Asociácia Samaritánov SR, Dobrovoľní hasiči z obce Hozelec, Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Chemosvit, a. s. Svit prostredníctvom svojej jednotky zdravotníckej pomoci civilnej ochrany, horská záchranná služba),

· prehliadku výtvarných diel detí maľovaných na tému „ochranárik očami detí“,

· ukážky techniky, prístrojov, ochranných prostriedkov, atď.

Úlohou Európskeho dňa 112, ktorý je 11. februára, je zvýšiť povedomie občanov o existencií a fungovaní čísla tiesňového volania 112, čo môže významne pomôcť pri záchrane života a zdravia občanov, majetku a životného prostredia. Už 14 rokov je európska tiesňová linka 112 aj na Slovensku.“

Zmeny a doplnky ÚPN obce Spišský Štiavnik rok 2016

Čítaj viac …

Oznam pre členov urbárskeho pozemkového spoločenstva

Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 10. 4. 2016 o konaní predčasných volieb v roku 2017 žiadame záujemcov o prácu vo výbore, či dozornej rade, aby sa prihlásili na uvedenej mailovej adrese alebo osobne u predsedu spoločenstva do 15. 3. 2017. V prihláške žiadame uviesť meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia s prehlásením, že člen hodlá pracovať buď vo výbore alebo dozornej rade. Dátum a podpis. Po 15. 3. 2017 budú kandidátne listiny uzatvorené a na valnom zhromaždení nebude možné sa prihlasovať z dôvodu prípravy hlasovacích lístkov.

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK

Bez názvu - 1

Zber nebezpečných odpadov

Dňa 30.01.2017 (pondelok) – 06.02.2017 (pondelok) sa v našej obci uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Do mobilnej zberne patria:

–          Žiarivky

–          Opotrebovaný motorový olej

–          Akumulátory a batérie

–          Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté).

Uvedené odpady je možné odovzdať v stránkových dňoch pred OcÚ Spišský Štiavnik. Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

zberna

Kalendár zberu triedeného komunálneho odpadu 2017

sz_2017_predna_strana

sz_2017_zadna_strana