Gallery

_IGP1659

Vakcinácia psov

MVDr. Šimonovič oznamuje majiteľom psov, že vakcinácia psov a mačiek proti besnote sa uskutoční v našej obci v sobotu 23. mája 2015.

Harmonogram podľa ulíc:

Hlavná – zastávka autobusu 9.30 hod.,

zastávka pred farou 10.15 hod.,

Priečna, pred č. domu 416 11.00 hod.,

Mlynská – 11.45 hod.,

Kvetná 12.30 hod.

pred OcÚ podľa potreby 13.30 hod.

Poplatok za 1 vakcínu je 6,50 €. Uhrádza sa poštovou poukážkou do 3 dní. K očkovaniu je potrebné priniesť očkovací preukaz a psy musia mať košík.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 5. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 6.5.2015

uznesenia-číslo_05_2015_6_maj_2015

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

oznamenie

 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/generel-dopravnej-infrastruktury-presovskeho-kraja

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 6. máj 2015, t. j. streda so začiatkom o 16.00 hod., mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Podanie žiadosti o dotáciu, Kód výzvy USVRK-OKA-2015/000967 /deratizácia/ p. Kleinová

5. Záver

Mária Kleinová

starostka obce

Oslava dňa sv. Floriána

DHZ Špišský Štiavnik srdečne pozýva svojich členov a pria

Zoznam daňových dlžníkov – aktualizácia

Obec Spišský Štiavnik vyzýva svojich dlžníkov na daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že majú možnosť uhradiť svoj dlh do 11.5.2015. Po tomto termíne bude aktualizovaný zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014 u fyzických aj právnických osôb.

Obec následne zverejní  zoznam daňových dlžníkov  na  daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku č. 63/2012.

Správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2014 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (vrátane fyzických osôb – živnostníci) 160,- € a u právnickej osoby 1 600,- €.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 4. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 13.4.2015

uznesenia-číslo_04_2015_13_apríl_2015

Pozvánka urbariátu

pozvánka urbariátu

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 13. apríl 2015, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 3. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 27.3.2015

uznesenia-číslo_03_2015_27_marec_2015