Gallery

_igp0956

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 29.04.2014 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční:

16.40 – 17.10 h.: pred Obecným úradom

17.10 — 17.30 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

17.30 – 18.00 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici

Predmetom zberu sú:

noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby.

Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

 

Spišský Štiavnik jar 2014

Cudzie nechcem, a svoje si nedám

divadelné predstavenie

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 4. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 11.4.2014

 

uznesenia-číslo_04_2014_11_apríl_2014

 

 

Nové číslo obecného spravodajcu

Obecný spravodajca 2/2014

Kontrola z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Zástupcovia z Krajského riaditeľstva HaZZ prišli preveriť Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Štiavniku. 10. apríla 2014 bol vyhlásený cvičný poplach na otestovanie akcie schopnosti našich hasičov. Pomocou sirény a sms správ bol ohlásený fiktívny požiar kontajnera pri obecnom úrade. Nakoľko je náš DHZ zaradený v rámci Slovenska do skupiny A, našou povinnosťou je výjazd do 10 minút v počte 3+1 členov. Podarilo sa nám to splniť a do 10 minút bolo pred zbrojnicou pripravených 13 štiavnických hasičov. Tiež bola overená naša technická vybavenosť, ktorou musíme spĺňať zaradenie do skupiny A. Zástupcovia z krajského riaditeľstva ohodnotili náš DHZ na výbornú a boli veľmi spokojní s výsledkom previerky.
Z výsledku vyplýva, že ostávame zaradení medzi najlepšie zbory na Slovensku.

 

foto hasiči 20140410_125326 (1)

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň
18. apríl 2014, t. j. piatok so začiatkom o 8.00 hod., mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie predaja pozemku parcela č. 2090/78, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 2090/10 GP č. 3/2014 zo dňa 21.1.2014 v k.ú. Spišský Štiavnik v zmysle zverejneného zámeru zo dňa 11.3.2014 p. Kleinová
5. Záver

Mária Kleinová
starostka obce

 

Výberové konanie

OBEC SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Hornádska 239, Spišský Štiavnik

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy (PDF)

Výberové konanie

OBEC SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

vybkonanie

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň  11. apríl 2014, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

 

P  r  o g  r  a m  :                                                                                                        referuje:

 1.     Otvorenie zasadnutia                                                                                            p. Kleinová
 2.     Schválenie programu zasadnutia OZ
 3.     Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4.    Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ                                                          p. Kleinová
 5.    Protest prokurátora k VZN obce Spišský Štiavnik č. 2/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb    p. Kleinová
 6.     5 % spolufinancovanie projektu “Podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách v obci Spišský Štiavnik” v oblasti výchovy, vzdelávania a osvetovej práce   p. Kleinová
 7.     Správa zo zasadnutia komisie výstavby                Ing. Mgr. Bukovič
 8.    Prerokovanie platu starostky obce Spišský Štiavnik v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 253/1994 Z.z.                                                                                            Ing. Hudzík
 9.     Voľba prísediacich trestných senátov Okresného súdu Poprad                              p. Kleinová
 10.   Rôzne
 11.   Interpelácie poslancov
 12.   Záver

 

 

 

 

Mária Kleinová

starostka obce

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 1000.- € PHZ za I. štvrťrok 2014 NA v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov