Gallery

_MG_4964 copy

Verejná vyhláška

verejná_vyhláška_696_2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

Z dôvodu námietok ohľadom zverejnenia záverečného účtu /doba vyvesenia 15 dní/ sa zasadnutie Obecného zastupiteľstva prekladá na pondelok 27.6.2016 na 17.00 hod.

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – ODPADOVÁ

odpadová voda

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 23. jún 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutiaB c. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole – kontrola dotácií p. Ščuka
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 p. Ščuka
7. Záverečný účet obce za rok 2015
a/ stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015 p. Ščuka
b/ schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 Bc. Kleinová  
8. Schválenie VZN o sociálnej pomoci, ak komisia vyhodnotí pripomienky Bc. Kleinová
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku záhrady k bytu č. 6 Miroslava Gajová, Priečna 4,  Spišský Štiavnik a Radovan Valentovič, Priečna 4, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
10. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku Martina Balogová, Priečna 283, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
11. Vyjadrenie Správy a údržby ciest PSK, Prešov k územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby – odvedenie dažďových vôd z MK rómskej osady Bc. Kleinová
12. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov Špeciálna základná škola, Slnečná 421, 0259 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Žiadosť o výpomoc pri príležitosti 30. výročia školy Špeciálna základná škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na záujmovú činnosť dieťaťa do 15 rokov Tomáš Úporský, Kvetná 39, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
15. Žiadosť o finančný príspevok na dočasné bývanie Mária Pačajová, Priečna 276, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová

16. Žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty a kanalizácie na Hornádskej ulici Rudolf Parák s manželkou, Emil Hudzík s manželkou, Milan Šavel s manželkou, Hornádska, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
17. Informácia o projekte Take away od splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity p. Ábela Ravasza Bc. Kleinová
18. Doplnenie zmlúv o prenájme v zmysle opatrení z kontroly zo dňa 5.11.2015 Bc. Kleinová
19. Žiadosť o odškodnenie z dažďového zberača “cintorín” v obci Spišský Štiavnik  Peter Tomajko, Priečna 265, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
20. Žiadosť o finančný príspevok Koloman Lacko, Priečna 291, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
21. Ponuka školení Rozvoj komunikačných a počítačových zručností pre začiatočníkov Bc. Kleinová
22. Rôzne
23. Interpelácie poslancov
24. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Zásady hospodárenia

15.6.2016 Finále Pohára PFZ

Vernárske folklórne slávnosti

PLAGAT_vernar_2016.indd

Šuňava za jazerom

pozvanka sunava za jazerom

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Povinné očkovanie psov

MVDr. Šimonovič oznamuje majiteľom psov, že povinné očkovanie psov proti besnote sa uskutoční v našej obci v sobotu 18.6.2016

Harmonogram podľa ulíc:

Hlavná – zastávka autobusu 9.30 hod.,

zastávka pred farou 10.15 hod.,

Priečna, pred č. domu 416 10.45 hod.,

pred OcÚ 11.15. hod.

Mlynská – v strede ulice 11.30 hod.,

Kvetná 12.15 hod.

bytovky ulica Priečna 13.00 hod.

Cena vakcinácie je 7 €, v tejto cene je zarátané aj poštovné, ktoré sa zaplatí poštovou poukážkou na pošte.