Gallery

IMG_5650

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice oznamuje občanom, že  pre odberné miesto Spišský Štiavnik,

ul. Priečna v úseku od č.d. 257 po č.d. 264, č.d. 300, č.d. 301, č.d. 488 a kostol

bude v termíne
10. december 2015 od 07.00 do 16.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. Prerušenia distribúcie elektriny je možné overiť v stránkových dňoch na obecnom úrade v Spišskom Štiavniku, na úradnej tabuli obce pred OcÚ alebo na internetovej stránke obce www.spisskystiavnik.sk

 

list Východoslovenská distribučná, a.s.,

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik

O nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora

Návrh VZN č. 5/2016

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Štiavnik.

Návrh VZN č. 4/2016

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady   a drobné stavebné odpady  č. 3/2016

 

Návrh VZN č. 3/2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018

navrh Rozpočet 2015

Dotazníka pre obyvateľov obce Spišský Štiavnik

Prosíme občanov o vyplnenie Dotazníka pre obyvateľov obce Spišský Štiavnik v rámci prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 -2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský Štiavnik bude slúžiť na zadefinovanie potrieb obce z dlhodobého pohľadu, pomenuje možnosti jeho rozvoja a navrhne potenciálne zdroje financovania investícií a aktivít zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov obce Spišský Štiavnik. V súčasnosti prebieha spracovanie jednotlivých jeho častí, v rámci ktorého by sme radi dali možnosť vyjadriť sa aj obyvateľom obce Spišský Štiavnik. Vyplnením dotazníka tak dáte najavo Váš záujem o rozvoj Vašej obce a pomôžete nám v čo najpresnejšom spracovaní dokumentu. Odpovede vyznačte krížikom v príslušnom okienku. Dotazník je možné vyplniť v papierovej forme – príloha Obecného spravodajcu č. 4/2015 aj elektronicky. Nájdete ho na www.spisskystiavnik.sk.

Dotazník prosíme odovzdať na adresu: Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241

Pondelok v čase od 7:00 do 15:00; Streda v čase od 7:00 do 17:00; Piatok v čase od 7:00 do 12:30. v termíne do 20.11.2015. Po tomto termíne nebude možné dotazníky odovzdať.

Návrh VZN č.2/2016 o umiestňovaní volebných plagátov

VZN č.2/2016

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2016.

Plan kontr. I.polr.2016

Fotohádanka

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 4/2015 sme dostali dve správne odpovede. Predmet na obrázku je šľahač, ktorý sa používal v domácnosti na mútenie masla. Obidvaja lúštitelia odpovedali správne, redakčná rada sa rozhodla odmeniť obidvoch súťažiacich. Sú to p. Michal Antaš a p. Mária Vagašová. Vecnú odmenu si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku. Výhercom blahoželáme.

fotohadanka2_naweb

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 15. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 4.11.2015

uznesenia-číslo_15_2015_4_november_2015