Gallery

_IGP1642

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň  24. október 2014, t. j. piatok so začiatkom o 18.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

Čítaj viac …

Návrh rozpočtu obce na rok 2015

návrh rozpočtu obce na rok 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

“Návrh” Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 16.10.2014 (štvrtok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

 

Výkup sa uskutoční:

 16.40 – 17.10 h.: pred Obecným úradom

17.10 ­- 17.30 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

17.30 – 18.00 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici

 

Predmetom zberu sú:

noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.

 

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR  alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

 

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

 

Čítaj viac …

Povinnosti obce pri predaji na trhových miestach

Povinnosti obce pri predaji na trhových miestach

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 8. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 26.9.2014

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 8. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 26.9.2014

Návrh – Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2015

 • Vysielanie v obecnom rozhlase – 6,00 € / reláciu
 • Komerčný oznam v obecnom rozhlase –  20,00 € / reláciu
 • Prenájom verejného priestranstva – 6,00 € / miesto
 • Kopírovanie – 0,15 € / stranu
 • Faxovanie – 1,00 € / stranu
 • Prenájom 120 l KUKA nádoby – 5,18€/rok
 • Prenájom 240 l nádoby – 8,06 € / rok
 • Prenájom 1 100 l nádoby – 47,81 € /rok
 • Použitie domu smútku pre občanov obce – 3,31 €
 • Použitie domu smútku pre občanov iných miest a obcí – 16,59 €
 • Stočné – 0,40 € / m3
 • Prenájom zasadacej miestnosti  OcÚ – 6,64 € / hod.

 

Overovanie podpisov podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Overovanie listín podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Stavebné konanie podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

       

Jazda sv. Huberta v Spišskom Štiavniku

Hubertova_jazda_2014_web

Vyhlásenie kandidatúry

V zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí § 18 v znení neskorších predpisov miestna volebná komisia v Spišskom Štiavniku uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov:

vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva /sken/

vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce /sken/

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. september 2014, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení p. Kleinová
5. Oboznámenie so stratégiou OZ MAS Pramene Ing. Ringošová
6. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách:
a/ kontrola účtovných dokladov
b/ stav hospodárenia obce za I. polrok 2014 Ing. Korenko
7. Udelenie ceny starostky obce – návrhy na ocenenie p. Kleinová
8. Žiadosť Základnej školy o schválenie a postúpenie žiadosti na MŠVVaŠ o zriadení školského klubu detí – dofinancovanie p. Kleinová
9. Žiadosť Andrea Javorská, Slnečná 462, Spišský Štiavnik o finančný príspevok na dofinancovanie vybudovania bezbariérového prístupu p. Kleinová
10. Žiadosť o zaslanie príspevku na nákup špeciálneho kočíka KIMBA 2-1 Marek Odrobina, Hlavná 394, Spišský Štiavnik p. Kleinová
11. a/ Žiadosť o uvoľnenie z funkcie veliteľa DHZ – Martin Slodičák, Slnečná 419/1,  Spišský Štiavnik
11. b/ Oznámenie Dobrovoľného hasičského zboru Spišský Štiavnik – menovanie veliteľa DHZ p. Kleinová
12. Žiadosť Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves o odsúhlasenie vynaložených nákladov nutných opráv a úprav predmetu nájmu p. Kleinová
13. Žiadosť o odsúhlasenie času predaja /poskytovania služieb/ Potraviny AS, Andrea Suchá, Nová 16/17, Hrabušice p. Kleinová
14. a/ Žiadosť o odkúpenie majetku obce – Patrik Tomajko, Matejovská 1798/12, Poprad
14. b/ Žiadosť o spätné odkúpenie pozemku – Martin Slivka s manželkou Martou, Betlanovce 110 p. Kleinová
15. Ďakovný list Hokejového klubu HC Spišský Štiavnik p. Kleinová
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov
18. Záver p. Kleinová

Mária Kleinová
starostka obce