Fašiangový sprievod masiek

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Spišský Štiavnik: ul. Priečna v úseku od č.d. 4 po č.d. 15:

23. február 2018 od 07:20 h do 17:30 h

26. február 2018 od 07:30 h do 17:30 h

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Spišský Štiavnik: celá rómska osada okrem ulice oproti cintorínu:

15. február 2018 od 07:00 h do 16:30 h

Občianska poriadková služba

27.1.2018 Štiavnický ples

Mobilná zberňa

Pred Obecným úradom bola pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad. Odovzdať odpad je možné do 5. februára 2018 ráno.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté)

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kde je potrebné nahlásiť množstvo odpadu.

Informačná tabuľa – komunitné centrum Spišský Štiavnik

Informačná tabuľa - Komunitné centrum Spišský Štiavnik

informacna-tabula-ks-sp.stiavnik

Fotogaléria – vianočné divadlo

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov (ZaD) č. 2 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). V tomto štádiu prípravných prác je možné podať zo strany verejnosti požiadavky a námety na zapracovanie do tejto dokumentácie.
Očakávame Vaše požiadavky na zapracovanie do dokumentácie návrhu ZaD č. 2 ÚPN-O Sp. Štiavnik.

Súčasne Vás informujeme, že dňa 1. februára 2018 (štvrtok) o 15:30 hod. sa na obecnom úrade uskutoční verejné zhromaždenie k požiadavkám na zapracovanie do ZaD.
Písomné pripomienky občanov a právnických osôb pôsobiacich v Spišskom Štiavniku možno vzniesť poštou či osobným doručením do 07. 03. 2018.

Oznámenie o začatí obstarávania

Fašiangový sprievod masiek

Fašiangový sprievod masiek 2018. plagát

Fašiangový sprievod masiek 2018

Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

pozvánka na verejné prerokovanie

linka na www.enviroportal.sk