Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na I. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na I. polrok 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 15. december 2017, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik.

Návrh VZN č.2/2018

Návrh VZN č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania

Polícia vyzýva

– občanov, hlavne seniorov, aby hlavne počas Vianočných sviatkov výrazne zvýšili svoju pozornosť v súvislosti s podvodným konaním osôb, ktorí sa telefonicky, alebo osobne  obracajú na rodinných príslušníkov s naliehavou prosbou o finančnú pomoc pre syna či vnuka. Vydávajú sa tiež za zástupcov rôznych firiem (plynárni, elektrárni, poisťovní, sociálnych pracovníkov), ale aj lekárov či podomových obchodníkov v úmysle dostať sa do obydlí a následne okradnúť ľudí o finančnú hotovosť.

Žiaden orgán štátnej správy, firiem či nemocníc Vás „NIKDY“nebude žiadať o vyplácanie peňazí V HOTOVOSTI v súvislosti s nehodou, či inou mimoriadnou udalosťou a ani Vám nikto osobne nedonesie žiaden preplatok v hotovosti !!! V takýchto prípadoch ihneď kontaktujte bezplatnú linku 158.

Návrh – sadzobník poplatkov

Návrh – sadzobník poplatkov na rok 2018

Návrh VZN č.1/2018

Návrh VZN č.1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018

Súťaž o bicykel – výherca

Oznamujeme, že dňa 22.11.2017 o 13.00 hod. bol za prítomnosti JUDr. Jána Hudzíka na OcÚ Spišský Štiavnik vyžrebovaný výherca bicykla.

Výhercom je majiteľ Obecného spravodajcu č. 384.

Vecnú výhru – bicykel si môže výherca prevziať na Obecnom úrade Spišský Štiavnik v stredu 29.novembra 2017 o 15.00 hod.
Dokladom o výhre je výtlačok Obecného spravodajcu č. 4/2017.

Vyhlásenie výberového konania

Obec Spišský Štiavnik v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na
8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby.

Výberové konanie – občianska hliadka