Gallery

_igp0764

Nové číslo obecného spravodajcu

Obecný spravodajca 2/2014

Kontrola z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Zástupcovia z Krajského riaditeľstva HaZZ prišli preveriť Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Štiavniku. 10. apríla 2014 bol vyhlásený cvičný poplach na otestovanie akcie schopnosti našich hasičov. Pomocou sirény a sms správ bol ohlásený fiktívny požiar kontajnera pri obecnom úrade. Nakoľko je náš DHZ zaradený v rámci Slovenska do skupiny A, našou povinnosťou je výjazd do 10 minút v počte 3+1 členov. Podarilo sa nám to splniť a do 10 minút bolo pred zbrojnicou pripravených 13 štiavnických hasičov. Tiež bola overená naša technická vybavenosť, ktorou musíme spĺňať zaradenie do skupiny A. Zástupcovia z krajského riaditeľstva ohodnotili náš DHZ na výbornú a boli veľmi spokojní s výsledkom previerky.
Z výsledku vyplýva, že ostávame zaradení medzi najlepšie zbory na Slovensku.

 

foto hasiči 20140410_125326 (1)

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň
18. apríl 2014, t. j. piatok so začiatkom o 8.00 hod., mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie predaja pozemku parcela č. 2090/78, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 2090/10 GP č. 3/2014 zo dňa 21.1.2014 v k.ú. Spišský Štiavnik v zmysle zverejneného zámeru zo dňa 11.3.2014 p. Kleinová
5. Záver

Mária Kleinová
starostka obce

 

Výberové konanie

OBEC SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Hornádska 239, Spišský Štiavnik

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy (PDF)

Výberové konanie

OBEC SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

vybkonanie

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň  11. apríl 2014, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

 

P  r  o g  r  a m  :                                                                                                        referuje:

 1.     Otvorenie zasadnutia                                                                                            p. Kleinová
 2.     Schválenie programu zasadnutia OZ
 3.     Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4.    Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ                                                          p. Kleinová
 5.    Protest prokurátora k VZN obce Spišský Štiavnik č. 2/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb    p. Kleinová
 6.     5 % spolufinancovanie projektu “Podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách v obci Spišský Štiavnik” v oblasti výchovy, vzdelávania a osvetovej práce   p. Kleinová
 7.     Správa zo zasadnutia komisie výstavby                Ing. Mgr. Bukovič
 8.    Prerokovanie platu starostky obce Spišský Štiavnik v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 253/1994 Z.z.                                                                                            Ing. Hudzík
 9.     Voľba prísediacich trestných senátov Okresného súdu Poprad                              p. Kleinová
 10.   Rôzne
 11.   Interpelácie poslancov
 12.   Záver

 

 

 

 

Mária Kleinová

starostka obce

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 1000.- € PHZ za I. štvrťrok 2014 NA v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň  28. marec 2014, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie predaja pozemku parcela č. 2090/78, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 2090/10
GP č. 3/2014 zo dňa 21.1.2014 v k.ú. Spišský Štiavnik
p. Kleinová
5. Záver

 

 

 Mária Kleinová 

starostka obce

Kreatívna tvorba v knižnici

PLAGÁT 3.4.2014 (1)

Následky silného vetra

Oznamujeme občanom, že vplyvom silného vetra v našej obci,  došlo k poškodeniu lampášov a váz na mnohých pomníkoch na našom cintoríne. Situácia bola nahlásená 20. marca 2014 o 14,00 hod. na Obvodné oddelenie policajného zboru v Hranovnici. Obec Spišský Štiavnik, ako správca cintorína  nezodpovedá za spôsobené škody.

 

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu v prešovskom kraji pred silným vetrom:

15.3.2014 od 5,00 hod. – 17.3.2014 do 0,00 hod., výstraha 3. stupňa

17.3.2014 od 6,00 hod do 9,00 hod., výstraha 3. stupňa

18.3.2014 od 7,00 hod. do 24,00 hod., výstraha 1. stupňa

21.3.2014 až 23.3.2014, výstraha 2. stupňa