Gallery

_MG_4841 copy

Dovolenka stavebný úrad

Oznamujeme, že pracovníčka stavebného úradu v obci  Spišský Štiavnik nebude pracovať v dňoch od 25.7.2016 do 7.8.2016 z dôvodu čerpania dovolenky.

“Návrh” Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Spišský Štiavnik, č. 7/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Spišský Štiavnik

SŠ_VZN+príloha_UPN_2016

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 6. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 27.6.2016

uznesenia-číslo_6_2016_27_jun_2016

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s.,  oznamuje občanom, že pre odberné miesto Spišský Štiavnik,

časť Kaštieľ v úseku od č.d. 471 po č.d. 472

bude v termíne
29. júl 2016 od 08.30 do 13.00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

vsd list

Oznam – cestovný poriadok SAD Poprad

Nakoľko dochádza k zmene cestovného poriadku SAD Poprad a.s. k 11.12.2016, občania môžu zaslať pripomienky do termínu 30.9.2016.

Po uvedenom termíne bude konečný návrh CP predložený na schválenie VUC Prešov.

Pripomienky po tomto termíne nebudú brané do úvahy.

Žiadame preto občanov, aby svoje pripomienky nahlásili na obecnom úrade Spišský Štiavnik alebo na SAD Poprad v stanovenom termíne.sad_list

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. jún 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

4. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2015 s doplnením

a/ stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015 p. Ščuka

b/ správa nezávislého auditora Bc. Kleinová

5. Záver

Bc. Mária Kleinová

starostka obce

Verejná vyhláška

verejná_vyhláška_696_2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

Z dôvodu námietok ohľadom zverejnenia záverečného účtu /doba vyvesenia 15 dní/ sa zasadnutie Obecného zastupiteľstva prekladá na pondelok 27.6.2016 na 17.00 hod.

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – ODPADOVÁ

odpadová voda

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 23. jún 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutiaB c. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole – kontrola dotácií p. Ščuka
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 p. Ščuka
7. Záverečný účet obce za rok 2015
a/ stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015 p. Ščuka
b/ schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 Bc. Kleinová  
8. Schválenie VZN o sociálnej pomoci, ak komisia vyhodnotí pripomienky Bc. Kleinová
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku záhrady k bytu č. 6 Miroslava Gajová, Priečna 4,  Spišský Štiavnik a Radovan Valentovič, Priečna 4, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
10. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku Martina Balogová, Priečna 283, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
11. Vyjadrenie Správy a údržby ciest PSK, Prešov k územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby – odvedenie dažďových vôd z MK rómskej osady Bc. Kleinová
12. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov Špeciálna základná škola, Slnečná 421, 0259 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Žiadosť o výpomoc pri príležitosti 30. výročia školy Špeciálna základná škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na záujmovú činnosť dieťaťa do 15 rokov Tomáš Úporský, Kvetná 39, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
15. Žiadosť o finančný príspevok na dočasné bývanie Mária Pačajová, Priečna 276, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová

16. Žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty a kanalizácie na Hornádskej ulici Rudolf Parák s manželkou, Emil Hudzík s manželkou, Milan Šavel s manželkou, Hornádska, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
17. Informácia o projekte Take away od splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity p. Ábela Ravasza Bc. Kleinová
18. Doplnenie zmlúv o prenájme v zmysle opatrení z kontroly zo dňa 5.11.2015 Bc. Kleinová
19. Žiadosť o odškodnenie z dažďového zberača “cintorín” v obci Spišský Štiavnik  Peter Tomajko, Priečna 265, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
20. Žiadosť o finančný príspevok Koloman Lacko, Priečna 291, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
21. Ponuka školení Rozvoj komunikačných a počítačových zručností pre začiatočníkov Bc. Kleinová
22. Rôzne
23. Interpelácie poslancov
24. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce