Gallery

_IGP2058

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Poprad

od 11. augusta 2015 od 11:00 hod. do odvolania

Čítaj viac …

Mobilná zberňa

Oznamujeme občanom, že pred Obecným úradom bude od 31.8.2015 pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad.

Akumulátory, batérie, odpadové oleje a žiarivky je možné odovzdať od 31.8.2015 do 7.9.2015.

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kde je potrebné nahlásiť množstvo odpadu.

zberna

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 11. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 23.7.2015

uznesenia-číslo_11_2015_23_jul_2015

Správa nezávislého audítora

správa_auditora

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Správa o hodnotení – informácia.

 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/generel-dopravnej-infrastruktury-presovskeho-kraja

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 10. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 10.7.2015

uznesenia-číslo_10_2015_10_jul_2015

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 9. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 29.6.2015

uznesenia-číslo_09_2015_29_jun_2015

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 10. júl 2015, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

Čítaj viac …

Jánske ohne – fotogaléria

Zverejnenie záverečného stanoviska

z posúdenia strategického dokumentu “Územný plán Švábovce”

 

Stanovisko – Územný plán Švábovce