Kalendár

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Predložený dokument prezentuje návrh programu rozvoja. Obsahuje analýzu a popis východzích podmienok, špecifikuje víziu formulovanú strategickými cieľmi, ich vzťahy a spôsob zabezpečenia realizácie. V ďalšom cykle programovania sa vyžaduje podrobná analýza problémových oblasti cieľov vo vzťahu k spracovaniu konkrétnych projektov a ich finančnému a organizačnému zabezpečeniu.

Celý dokument si môžete prevziať tu: Program hospodárskeho a […]