Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 9. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 25.11.2019

uznesenia-číslo_9_2019_25_november_2019

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 03.12.2019 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční:

16.20 – 16.50 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici
16.50 ¬- 17.10 h.: pred ObÚ
17.10 – 17.30 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky.
Vykupujeme aj použitý kuchynský olej.

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Návrh programového rozpočtu na rok 2020 – 2022

Návrh programového rozpočtu obce Spišský Štiavnik na roky 2020 – 2022

Návrh programového rozpočtu obce Spišský Štiavnik na roky 2020 – 2022 – tabuľková časť

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Spišský Štiavnik na rok 2020

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 2/2020

Návrh – VZN 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh – dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 2/2016

Návrh – dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 2/2016 o umiestňovaní volebných plagátov

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2020

Návrh – VZN 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 4/2019

VZN 4/2019 o chove včiel v obci Spišský Štiavnik

NÁVRH – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

V súlade s §18f ods. 1b, Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Spišskom Štiavniku Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 s týmto obsahom:

1. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019.

2. Správy
– o kontrolnej činnosti za rok 2019.
– o výsledkoch vykonaných kontrol v priebehu I. polroka 2020.

3. Kontrolné akcie:
– Kontrola stavu a vývoja pohľadávok miestnych daní a poplatkov.
– Kontrola čerpania bežných výdavkov obce.
– Kontrola personálnej a mzdovej agendy v subjekte Základná škola.
– Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

4. Rôzne:
– Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a zasadnutiach komisií.
– Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov a vnútorných predpisov.
– Účasť na Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy.
– Účasť na školeniach a seminároch.
– Účasť na zasadnutiach Tatransko – Spišskej regionálnej sekcie ZHK SR.
– Štúdium aktuálnych legislatívnych noriem týkajúcich sa územnej samosprávy.

V Spišskom Štiavniku 27.11.2019

Ing. Angela Františková, v.r.
hlavná kontrolórka obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2020 je v zmysle §18 f ods. 1 b, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce.