Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 2/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania

vzn_c_02_2018_ms

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2018

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_c_01_2018_zapis

Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2018

Sadzobník_cien_na_rok_2018

Navrh PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2018 – 2020

Navrh_PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2018 – 2020

Navrh_PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2018 – 2020 textova časť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na I. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na I. polrok 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 15. december 2017, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik.

Návrh VZN č.2/2018

Návrh VZN č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania

Polícia vyzýva

– občanov, hlavne seniorov, aby hlavne počas Vianočných sviatkov výrazne zvýšili svoju pozornosť v súvislosti s podvodným konaním osôb, ktorí sa telefonicky, alebo osobne  obracajú na rodinných príslušníkov s naliehavou prosbou o finančnú pomoc pre syna či vnuka. Vydávajú sa tiež za zástupcov rôznych firiem (plynárni, elektrárni, poisťovní, sociálnych pracovníkov), ale aj lekárov či podomových obchodníkov v úmysle dostať sa do obydlí a následne okradnúť ľudí o finančnú hotovosť.

Žiaden orgán štátnej správy, firiem či nemocníc Vás „NIKDY“nebude žiadať o vyplácanie peňazí V HOTOVOSTI v súvislosti s nehodou, či inou mimoriadnou udalosťou a ani Vám nikto osobne nedonesie žiaden preplatok v hotovosti !!! V takýchto prípadoch ihneď kontaktujte bezplatnú linku 158.

Návrh – sadzobník poplatkov

Návrh – sadzobník poplatkov na rok 2018