Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vášim odberným miestom :

29. júl 2019 od 07:50 h do 11:30 h

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny_2

Výzva na predkladanie ponúk

Názov: Záhradné kompostéry pre obec Spišský Štiavnik

Výzva na predkladanie ponúk “Záhradné kompostéry”

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľností

Obec Spišský Štiavnik týmto zverejňuje zámer na odpredaj, nasledovných nižšie uvedených nehnuteľností na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a/ zákona č. 138/1991 Zb., pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa na prevod vlastníckeho práva spočíva je daný dlhodobou doterajšou osobnou starostlivosťou o nehnuteľnosti a to od roku 1991, ktorú žiadatelia (Ing. František Mravu a Ing. Daniela Mravová, obaja bytom Hlavná 303/2, Spišský Štiavnik) vynaložili na zachovanie účelu a využitia dotlnutých nehnuteľností. Dotknuté nehnuteľnosti alebo časti doteraz v katastri zapísaných nehnuteľností, sú identifikované na geometrickom pláne č.G1-181/19 zo dňa vypracované Rudolfom Parákom autorizovaným geodetom, ide o tieto pozemky nachádzajúce sa pri brehu resp. na brehu rieky Hornád a to:

a) parcela registra CKN 4296 (diel 1 – 11m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria)

b) parcela registra CKN 4353 (diel 2 – 7m2, druh pozemku vodná plocha)

c) parcela registra CKN 556/1 (diel 3 – 135m2, druh pozemku ostatná plocha)

d) parcela registra CKN 556/1(diel 4 – 96m2, druh pozemku ostatná plocha)

Cena v zmysle vypracovaného znaleckého posudku č. 253/2019 zo dňa 11.7.2019.

Všetky dotknuté pozemky sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve pozemkov, v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, manželov Ing. Františka Mravu a Ing. Danielu Mravovú, v obci Spišský Štiavnik.

Futbalový turnaj

Nedeľa 14.7.2019
Ihrisko TJ Sp. Štiavnik

Mobilná zberňa

Oznamujeme občanom, že pred Obecným úradom bola pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad. Odovzdať odpad je možné do 15. júla 2019 ráno.

Do mobilnej zberne patria:

Žiarivky
Opotrebovaný motorový olej
Akumulátory a batérie
Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté)

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kde je potrebné nahlásiť množstvo odpadu.

Súťaž vo varení gulášu

Tenisový turnaj vo štvorhre

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Hlavná 302 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000569470, EIC: 24ZVS0000077395X Hornádska 0 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000518456, EIC: 24ZVS0000018930V Hornádska 241 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000594746, EIC: 24ZVS00000333864 Hornádska 241 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000518484, EIC: 24ZVS0000019011T Priečna 240 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000518388, EIC: 24ZVS0000018819N:

29. júl 2019 od 07:50 h do 11:30 h

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje počnúc dnešným dňom čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Poprad, viď príloha.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta do výšky 331 eur.

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Poprad

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 6. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 12.6.2019

uznesenia-cislo_6_2019_12_jun_2019

Príloha – zápis komisie výstavby