Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Zmluva a stanovy UPS

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Stanovy urbárskeho pozemkového spoločenstva

Lekcie pilates

ZAŽITE 5 TÝŽDŇOV S PILATES! NAUČTE SA HO CVIČIŤ A SPOZNAJTE A OBJAVTE NOVÉ, DOPOSIAĽ SKRYTÉ TELO, JEHO SCHOPNOSTI A ZBAVTE SA BOLESTI!
Uzavreté skupinové lekcie pilates, pozostávajúce z 5 cvičení, v rámci ktorých sa naučíte základy správneho cvičenia a spevníte telo!

https://www.zdravievpohybe.sk/spissky-stiavnik/

 

Štiavnická podkova 51. ročník

Rozpis jazdeckých pretekov

Plán udržateľnej mobility PS

Plán udržateľnej mobility PSK

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z. § 3 ods. 2 sa zápis detí do materskej školy v školskom roku 2019/2020 bude konať v dňoch:

2. mája až 10. mája 2019 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

v Materskej škole, Hornádska 239, Spišský Štiavnik

Rodič alebo zákonný zástupca prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – PDF

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – DOC

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – ODT

Podávanie oznámení o delegovaní do komisií

Podávanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií č. 1, č. 2
je možné do 1. apríla 2019 do 24.00 hod. u p. Antónie Zummerovej,
/v čase od 7.00 do 15.00 hod. na Obecnom úrade Spišský Štiavnik, Hornádska 241,
od 15.00 hod. – do 24.00 hod. volať: číslo telefónu 0905 576 954/,
– prípadne zaslať mailom na adresu: obec@spisskystiavnik.sk

Vvýsledky 2. kola prezidentských volieb 2019

Zuzana Čaputová: 336 hlasov – 66.9 %
Maroš Šefčovič: 166 hlasov – 33.1 %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1748
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 519 – 29,6 účasť %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 519
Počet platných hlasov: 502

Čítaj viac …

Pozvánka na valné zhromaždenie

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 28.04.2019 /Nedeľa/ o 15:00 hodine
(prezentácia bude od 14:00 do 15:00) v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku

Program:
1 . Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o činnosti za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019
6. Správa lesného hospodára
7. Účtovná závierka za rok 2018
8. Správa dozornej rady
9. Schválenie účtovnej závierky za rok 2018
10. Návrh rozpočtu na rok 2019
11. Rôzne – schválenie dodatku číslo 3 k Zmluve o založení spoločenstva
13. Diskusia
14. Ukončenie

 

Vaša účasť na valnom zhromaždení je potrebná z dôvodu uznášania schopnosti. V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, splnomocníte blízku osobu. Ak nemáte blízku osobu môžete
splnomocniť niektorého člena výboru (viď zoznam) a splnomocnenie doručiť urbárskemu spoločenstvu.
Návrh Zmluvy o založení spoločenstva so zapracovanými dodatkami nájdete na webovej stránke www.spisskystiavnik.sk, prípadne je k nahliadnutiu na požiadanie v kancelárii Urbárskeho
spoločenstva.

Ing. Marcel Martinko, predseda spoločenstva

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2019 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Oznámenie – vakcinácia

Revízor

 

Komédia v podaní Divadla OZVENA – Stráže v réžií R. Kubusa.
V sále urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku 7. apríla 2019 (nedeľa) o 17. hod.
Vstupné: 3 €