Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Oznamujeme kontakty na zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:
Antónia Zummerová
Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14
č. telefónu 0905 576 954, mailová adresa: obec@spisskystiavnik.sk

Výkup papiera

BLAHOŽELÁME

Mgr. Daniel Šalát.

Dňa 10. augusta sa dožil 40 rokov života, dňa 14. júna uplynulo 15 rokov od kňazskej vysviacky a nedávno oslávil svoje meniny náš duchovný otec Mgr. Daniel Šalát. Pri týchto jubileách Vám vyprosujeme od Pána Boha pevné zdravie, plnosť jeho milostí, dary Ducha Svätého a od Panny Márie ochranu. Sme Vám vďační za Vašu kňazskú službu v našej farnosti a do ďalších rokov Vám prajeme veľa síl a nadšenia pre Božie kráľovstvo. Vďační farníci zo Spišského Štiavnika.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie.

Oznámenie o začatí správneho konania

Kalendár zberu separovaného odpadu platný od 1.8.2018

Nakoľko sa podľa vyhlášky MŽP č. 371/2015 prepočítavali štandardy triedeného zberu, došlo k zmenám vývozov jednotlivých vyseparovaných komodít našej obci. Na základe toho sa vytvoril nový zberový kalendár, ktorý je platný od 1.8.2018. Možnosť dodania nových kalendárov do obce nebude možná a to kvôli časovej tiesni, ktorá nastala pri tejto zmene a schvaľovaní zmien.

Kalendár zberu separovaného odpadu platný od 1.8.2018

Kubašský festival s Petrom Stašákom

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Poprad

od 02. augusta 2018 od 11:00 hod. do odvolania

Čítaj viac …

Výzva na predkladanie ponúk

Názov: Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Spišský Štiavnik

Výzva na predkladanie ponúk – vodovod

10.6.2018 Štiavnická podkova

OZNAM

Obec Spišský Štiavnik v súlade s § 5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanom SR a registri obyvateľov oznamuje občanovi Vladimír Holub s trvalým pobytom Spišský Štiavnik, že mu bola doručená zásielka od Okresného súdu Banská Bystrica. Písomnosť sa nachádza na oddelení prvého kontaktu na prízemí vľavo do 9.8.2018.