Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Stavebný úrad

Stavebný úrad v obci Spišský Štiavnik nebude v dňoch 23.12.2019 a 30.12.2019 úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Vývoz komunálneho odpadu

Firma Brantner Poprad oznamuje občanom, že najbližší vývoz komunálneho odpadu v obci sa uskutoční v utorok 24. decembra 2019.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 2/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 1/2020

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č.2/2016

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č.2/2016 o umiestňovaní volebných plagátov

Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2020

Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2020

Zverejnenie zámeru na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik, ako výlučný vlastník nehnuteľností, tvoriacich areál športu a telesnej kultúry, nachádzajúci sa na parcele KN-C č. 812/5, katastrálne územie obce Spišský Štiavnik, umiestnený v severovýchodnej časti obce Spišský Štiavnik, zverejňuje svoj zámer prenajať časť nehnuteľného majetku – nebytový priestor v účelovej budove umiestnenej na parcele 812/5, katastrálne územie Spišský Štiavnik, na základe žiadosti TJ Spišský Štiavnik, IČO: 37937481, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Čítaj viac …

Vianočný koncert

Dňa 6.1.2020 o 17:00 v kostole narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku.

Vianočná výstava

Klub dôchodcov v Spišskom Štiavniku Vás pozýva na Vianočnú výstavu spojenú s burzou.

13.12. – 9.00 hod – 17.00 hod
14.12. – 8.00 hod – 17.00 hod
15.12. – 13.00 hod – 17.00 hod

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 13. december 2019, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …