Kalendár

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Obecná knižnica Spišský Štiavnik

Obecná knižnica
Mariánske námestie č. 302
059 14 Spišský Štiavnik

 
Pracovníčka:
Oľga Rákociová
t. č. 0949 833 125
e- mail: rakociova zavinac spisskystiavnik.sk
 

Výpožičná doba:

 • Utorok 8,00 – 12,00 hod. 12,30-17,00 hod.
 • Štvrtok 11,00-17,00 hod.

Členské poplatky:

 •  deti do 15 rokov : 0,50 €
 •  mládež a dospelí: 1,00 €

Ďalšie poplatky:

 •  za upomienku: 0,50 €
 •  za stratu čitateľského preukazu: 0,50 €

Časopisy:

V obecnej knižnici si môžete vypožičať Burdu a Praktickú slovenku.

Knižný fond v Obecnej knižnici Spišský Štiavnik k 31.12.2017
tvoril 7 436 knižných jednotiek a je rozdelený nasledovne:

 •  odborná literatúra pre dospelých: 1510 kníh
 •  krásna literatúra pre dospelých: 3353 kníh
 •  odborná literatúra pre deti: 402 kníh
 •  krásna literatúra pre deti: 2171 kníh

Registrovaní čitatelia za rok 2017:
V roku 2017 bolo v knižnici registrovaných 184 čitateľov, z toho 76 detí do 15 rokov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice Spišský Štiavnik.
Príspevok Obecného úradu a dotácia z Fondu na podporu umenia na nákup kníh:
V roku 2017 boli zakúpené knihy do obecnej knižnice v celkovej hodnote 1144,00 €. Príspevok z rozpočtu obce činil 615,22 €. Schválená dotácia z Fondu na podporu umenia na rok 2017 bola 1000,00 €, z ktorej bolo čerpanie v roku 2017 vo výške 528,78 € a začiatkom roku 2018 boli zakúpené knihy z tejto dotácie v hodnote 471,22 €.
Z týchto prostriedkov bolo v roku 2017 do knižnice nakúpených 150 knižných jednotiek:
 

 • odborná literatúra pre dospelých – 24 ks
 • krásna literatúra pre dospelých – 63 ks
 • odborná literatúra pre deti – 6 ks
 • krásna literatúra pre deti – 57 ks

 

 

Dotácia z FPU na projekt s názvom
„Knihy – zdroj múdrosti“

 

V roku 2017 bola poskytnutá Obecnej knižnici Spišský Štiavnik dotácia z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu s názvom „Knihy – zdroj múdrosti“ vo výške 1000,- € a  spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške 60,00 €. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup minimálne sto kusov knižných jednotiek do našej knižnice. Pri nákupe literatúry a výbere dodávateľa sa budeme snažiť o čo najefektívnejšie využitie poskytnutých finančných prostriedkov a vychádzať z potrieb a zloženia čitateľov knižnice, snažiac sa vyhovieť ich požiadavkám a zakúpiť knižné novinky vydané v aktuálnom roku. Cieľom projektu je osloviť rôzne skupiny čitateľov v čo najväčšom rozsahu, podporovať záujem občanov o literatúru a získavať nových čitateľov, zvýšiť výpožičky knižného fondu a návštevnosť knižnice. Pravidelné dopĺňanie a obnovovanie knižného fondu o nové požadované tituly predstavuje pre čitateľa aktuálnosť a flexibilnosť knižnice.

Knižný fond v Obecnej knižnici Spišský Štiavnik k 31.12.2016
tvorí 7 286 knižných jednotiek a je rozdelený nasledovne:

 

 • odborná literatúra pre dospelých: 1486 kníh
 • krásna literatúra pre dospelých: 3290 kníh
 • odborná literatúra pre deti: 396 kníh
 • krásna literatúra pre deti: 2114 kníh

Registrovaní čitatelia za rok 2016:
V roku 2016 bolo v knižnici registrovaných 179 čitateľov, z toho 79 detí do 15 rokov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice Spišský Štiavnik.

Príspevok Obecného úradu a dotácia z Fondu na podporu umenia na nákup kníh:

V roku 2016 boli zakúpené knihy do obecnej knižnice v celkovej hodnote 1719,72 €. Príspevok z rozpočtu obce činil 719,72 € a dotácia z Fondu na podporu umenia bola 1000,00 €. Z týchto prostriedkov bolo do knižnice nakúpených 232 knižných jednotiek:

 • odborná literatúra pre dospelých – 31 ks
 • krásna literatúra pre dospelých – 103 ks
 • odborná literatúra pre deti – 6 ks
 • krásna literatúra pre deti – 92 ks

Správa o využití poskytnutej dotácia z FPU na projekt s názvom
„Knihy pre všetkých“

V roku 2016 nám bola poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu s názvom „Knihy pre všetkých“ vo výške 1 000,- €  a spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške 60,00 €. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup knižničného fondu do našej knižnice. Realizáciou tohto projektu bola  knižnica obohatená o 137 knižných jednotiek v celkovej hodnote 1061,22 €, ktoré sú spracované a zapísané v prírastkovom zozname pod prírastkovými číslami 38689 – 38825  v nasledujúcom členení:

 • odborná literatúra pre dospelých – 28 ks
 • krásna literatúra pre dospelých – 59 ks
 • odborná literatúra pre deti a mládež – 5 ks
 • krásna literatúra pre deti a mládež – 45 ks

Uvedené knižné jednotky sú riadne označené pečiatkou s textom „Zakúpenie publikácie finančne podporil Fond na podporu umenia“ a sú umiestnené v priestoroch knižnice pre čitateľov. Pri nákupe literatúry a výbere dodávateľa sme sa snažili o čo najefektívnejšie využitie poskytnutých finančných prostriedkov a vychádzali sme najmä z potrieb a zloženia čitateľov knižnice, snažiac sa vyhovieť ich požiadavkám. Z poskytnutých finančných prostriedkov sme zakúpili knižné jednotky pre všetky vekové kategórie.
Cieľom projektu bolo vyhovieť požiadavkám a potrebám rôznych skupín čitateľov v čo najväčšom rozsahu, podporovať záujem občanov o literatúru a získavať nových čitateľov, zvýšiť výpožičky knižného fondu a návštevnosť knižnice. Pravidelné dopĺňanie knižného fondu o nové a požadované knižné tituly predstavuje pre čitateľa aktuálnosť a flexibilnosť knižnice.