Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Vyhlásenie výberového konania

Obec Spišský Štiavnik v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na

5 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby.

Výberové konanie – občianska hliadka

NÁVRH – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

V súlade s §18f ods. 1, Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Spišskom Štiavniku Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 s týmto obsahom:

1. Stanovisko k viacročnému rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021, 2022.

2. Správy […]

Výzva na predkladanie ponúk

Názov: Záhradné kompostéry pre obec Spišský Štiavnik

Výzva na predkladanie ponúk “Záhradné kompostéry”

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľností

Obec Spišský Štiavnik týmto zverejňuje zámer na odpredaj, nasledovných nižšie uvedených nehnuteľností na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a/ zákona č. 138/1991 Zb., pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa na prevod vlastníckeho práva spočíva je daný dlhodobou doterajšou osobnou starostlivosťou o nehnuteľnosti a to od roku 1991, ktorú žiadatelia (Ing. František Mravu a Ing. […]

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 6. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 12.6.2019

uznesenia-cislo_6_2019_12_jun_2019

Príloha – zápis komisie výstavby

rozpoctove_opatrenie_2_2019

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2019

VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik

Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva obce Spišský Štiavnik na roky 2016-2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 12. jún 2019, t. j. streda so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

Návrh záverečného účtu za rok 2018

Návrh – Záverečný účet Obce Spišský Štiavnik za rok 2018