Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Spišský Štiavnik na rok 2020

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 2/2020

Návrh – VZN 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh – dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 2/2016

Návrh – dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 2/2016 o umiestňovaní volebných plagátov

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2020

Návrh – VZN 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 4/2019

VZN 4/2019 o chove včiel v obci Spišský Štiavnik

NÁVRH – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

V súlade s §18f ods. 1b, Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Spišskom Štiavniku Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 s týmto obsahom:

1. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019.

2. Správy – o kontrolnej činnosti […]

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 25. november 2019, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Národnej rady SR v roku 2020

Deň a čas konania volieb – 29.2.2020 7.00 – 22.00 hod.

– volebný okrsok č. 1, do ktorého patria ulice – ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, Kvetná, Slnečná volebná miestnosť, ktorá sa bude nachádzať v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku, Hornádska […]

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

– elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií č. 1 a č. 2 je

obec@spisskystiavnik.sk

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je možné doručiť na mailovú adresu:

obec@spisskystiavnik.sk

Informácie pre voliča – Voľby do Národnej rady

Informácie pre voliča – Právo voliť – Právo byť volený