Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Zverejnenie zámeru na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik, ako výlučný vlastník nehnuteľností, tvoriacich areál športu a telesnej kultúry, nachádzajúci sa na parcele KN-C č. 812/5, katastrálne územie obce Spišský Štiavnik, umiestnený v severovýchodnej časti obce Spišský Štiavnik, zverejňuje svoj zámer prenajať časť nehnuteľného majetku – nebytový priestor v účelovej budove umiestnenej na parcele 812/5, katastrálne územie Spišský Štiavnik, na základe […]

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 13. december 2019, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 9. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 25.11.2019

uznesenia-číslo_9_2019_25_november_2019

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Návrh programového rozpočtu na rok 2020 – 2022

Návrh programového rozpočtu obce Spišský Štiavnik na roky 2020 – 2022

Návrh programového rozpočtu obce Spišský Štiavnik na roky 2020 – 2022 – tabuľková časť

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Spišský Štiavnik na rok 2020

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 2/2020

Návrh – VZN 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh – dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 2/2016

Návrh – dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 2/2016 o umiestňovaní volebných plagátov

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2020

Návrh – VZN 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 4/2019

VZN 4/2019 o chove včiel v obci Spišský Štiavnik