Kalendár

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Spišský Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na

• 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), • 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Oznam o vyhlásení výberového konania.pdf

Návrh VZN č. 2/2019

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK č. 2/2019 ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi obcou Spišský Štiavnik.

Výzva na predkladanie ponúk

Názov: Nadstavba bytového domu Sp.Stiavnik- Zateplenie objektu a výmena okien 1.+2.N.P.

Výzva na predkladanie ponúk – “Nadstavba bytového domu”

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 2. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 14.12.2018

uznesenia-cislo_2_2018_14_december_2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik na I. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik na I. polrok 2019

Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2019

Sadzobník_cien_na_rok_2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2019

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_c_01_2019_zapis

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 14. december 2018, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 1. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 30.11.2018

uznesenia-cislo_1_2018_30_november_2018