Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Stavebný úrad

Stavebný úrad dňa 16.03.2020 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport a školstvo, konanej dňa 2.3.2020 na OcÚ v Spišskom Štiavniku.

zapisnica_kult_sport_2_3_2020

Zverejnenie zámeru kúpy nehnuteľného majetku

Obec Spišský Štiavnik zverejňuje zámer kúpiť nehnuteľný majetok v celkovej výmere 128 m2 do vlastníctva obce Spišský Štiavnik v zmysle výkazu výmer GP číslo 15/2019, zo dňa 10.06.2019, ktorého platnosť bola potvrdená Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 02.10.2019, pod číslom G1-524/19.

zamer_kupa_nehnutelny_majetok_2_2020

mapa_k_zámeru

Zámer odpredať

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik, zverejňuje zámer odpredať hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Sp. Štiavnik – hasičskú Aviu A30, ŠPZ PP 768 BE, VIN 17-81-0-3581 v zmysle žiadosti DHZO Vydrník.

zamer_odpredaj_Avia_2_2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 2. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 24.2.2020

uznesenia-cislo_2_2020_24_februar_2020

Návrh dodatku číslo 2 k VZN 5/2016

Návrh dodatku číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora.

NAVRH_dodatok_c_2_VZN_5_2016

Výberové konanie

OBEC SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zastúpená […]

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 24. február 2020, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 1. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 28.1.2020

uznesenia-cislo_1_2020_28_januar_2020

Zverejnenie zámeru

Obec Spišský Štiavnik so sídlom: Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 zastúpená starostkou obce: Máriou Kleinovou zverejňuje v súlade § 9 a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením obecného zastupiteľstva Spišský Štiavnik č. 105/2019 zo dňa 2.9.2019 zámer – zameniť majetok […]