Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Národnej rady SR v roku 2020

Deň a čas konania volieb – 29.2.2020 7.00 – 22.00 hod.

– volebný okrsok č. 1, do ktorého patria ulice – ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, Kvetná, Slnečná volebná miestnosť, ktorá sa bude nachádzať v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku, Hornádska […]

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

– elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií č. 1 a č. 2 je

obec@spisskystiavnik.sk

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je možné doručiť na mailovú adresu:

obec@spisskystiavnik.sk

Informácie pre voliča – Voľby do Národnej rady

Informácie pre voliča – Právo voliť – Právo byť volený

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Obchodná verejná súťaž

Obec Spišský Štiavnik vyhlasuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení n. p. a podľa § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišský Štiavnik.

obchodná verejná […]

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín v obci Spišské Bystré a pozvanie na ústne pojednávanie.

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie

Oznámenie o začatí správneho konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 8. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 2.10.2019

uznesenia-cislo_8_2019_2_oktober_2019

Návrh na vyhlásenie chránených stromov “Spišskoštiavnické lipy”

Návrh na vyhlásenie chránených stromov “Spišskoštiavnické lipy”

externá linka