Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2019

Sadzobník_cien_na_rok_2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2019

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_c_01_2019_zapis

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 14. december 2018, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 1. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 30.11.2018

uznesenia-cislo_1_2018_30_november_2018

Návrh VZN č. 1/2019

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2019 – 2021

Návrh PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2019 – 2021 – textová časť

Návrh – Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2019

Návrh – Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. november 2018, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

Výsledky komunálnych volieb 2018

Počet zapísaných voličov: 1761 Počet vydaných obálok: 1346 Počet odovzdaných obálok: 1346 Volebná účasť: 76,43%

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu: 1346

3. Mária Kleinová, Bc., nezávislá kandidátka – 670 hlasov – 50,95 %

2. Roman Čonka,  Naj – nezávislosť a jednota –  429 hlasov – 32,62 % 1. Michal […]

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja

Okresnému úrad Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné […]