Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

pozvánka na verejné prerokovanie

linka na www.enviroportal.sk

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 9. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 31.12.2017

uznesenia-číslo_9_2017_31 december_2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie.

Oznámenie o začatí správneho konania

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 31. december 2017, t. j. nedeľa so začiatkom o 9.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 8. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 15.12.2017

uznesenia-cislo_8_2017_15_december_2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 2/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania

vzn_c_02_2018_ms

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2018

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_c_01_2018_zapis

Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2018

Sadzobník_cien_na_rok_2018

Navrh PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2018 – 2020

Navrh_PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2018 – 2020

Navrh_PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2018 – 2020 textova časť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na I. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na I. polrok 2018