Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Obchodná verejná súťaž

Obec Spišský Štiavnik vyhlasuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení n. p. a podľa § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišský Štiavnik.

obchodná verejná […]

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín v obci Spišské Bystré a pozvanie na ústne pojednávanie.

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie

Oznámenie o začatí správneho konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 8. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 2.10.2019

uznesenia-cislo_8_2019_2_oktober_2019

Návrh na vyhlásenie chránených stromov “Spišskoštiavnické lipy”

Návrh na vyhlásenie chránených stromov “Spišskoštiavnické lipy”

externá linka

Návrh na zrušenie ochrany chránených stromov “Bresty v obci Spišský Štiavnik”

Návrh na zrušenie ochrany chránených stromov “Bresty v obci Spišský Štiavnik”

externá linka

Návrh – VZN č. 4/2019

Návrh – VZN 4/2019 o chove včiel v obci Spišský Štiavnik

Výzva na odstránenie starého vozidla

vyzva_AIR_COMPONENTS_sro

Výzva na odstránenie starého vozidla

vyzva_Martin_Lacko