Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 3. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 16.4.2018

uznesenia-cislo_3_2018_16_april_2018

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 2. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 4.4.2018

uznesenia-cislo_2_2018_4_april_2018

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 16. apríl 2018, t. j. /pondelok/ so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

18.3.2018 Misie – omša

18.3.2018 Misie – omša

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. § 3 ods. 2 sa uskutoční zápis detí do materskej školy.

Zápis dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v materskej škole v školskom roku 2018/2019 sa koná v Materskej škole, Hornádska 239, Spišský Štiavnik, v dňoch:

– 2. mája 2018 (streda) v […]

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2018

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_c_01_2018_zapis

 

Publikované: 15. decembra 2017

Zmeny a doplnky ÚPN-O

OZNÁMENIE o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ sa z dôvodu ospravedlnenej neúčasti starostky a poslancov prekladá na stredu 4.4.2018 so začiatkom o 18.00 hod.

OZNÁMENIE o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik

ZaD 2 Sp_Štiavnik správa

Komplexný 10 000 sútlač

Komplexný 10 000

Komplexný A 2880 sútlač

Komplexný A 2880

Komplexný B 2880 sútlač

Komplexný B 2880

PP A 2880

PP B 2880

TV A 2880

TV B 2880

TV A 2880 sútlač

TV B 2880 sútlač

Verejnoprospešné stavby

Komplexný C 2880 sútlač Komplexný C 2880

Článok […]

Dotazník

Vážení spoluobčania,

v týchto dňoch Vám boli distribuované dotazníky týkajúce sa par. 80 zákona č. 75/2015 Zb. o odpadoch o spôsobe vykonávania zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Nakoľko bude obec prijímať Dodatok k VZN o odpadoch, prosíme o odovzdanie uvedených dotazníkov na obecný úrad do konca marca 2018.

 

Dotazník vo formáte doc

Dotazník vo […]