Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Programový rozpočet obce na roky 2020 – 2022

Programový rozpočet obce na roky 2020 – 2022 – textová časť

Programový rozpočet obce na roky 2020 – 2022 – tabuľková časť

Rozpočet obce na rok 2020

Rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 10. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 15.12.2019

uznesenia-číslo_10_2019_13_december_2019

Verejná vyhláška

Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 2/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 1/2020

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č.2/2016

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č.2/2016 o umiestňovaní volebných plagátov

Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2020

Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2020

Zverejnenie zámeru na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik, ako výlučný vlastník nehnuteľností, tvoriacich areál športu a telesnej kultúry, nachádzajúci sa na parcele KN-C č. 812/5, katastrálne územie obce Spišský Štiavnik, umiestnený v severovýchodnej časti obce Spišský Štiavnik, zverejňuje svoj zámer prenajať časť nehnuteľného majetku – nebytový priestor v účelovej budove umiestnenej na parcele 812/5, katastrálne územie Spišský Štiavnik, na základe […]

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 13. december 2019, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]