Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 1/2016

VZN_č_01_2016_ o určení miesta a času zápisu dieťaťa do zš_mš_číslo_1_2016_vzn_schválené

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora č. 5/2016

VZN_č_05_2016_o_odpadoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2016

vzn č.3 o miestnych daniach a poplatku 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2015

vzn o miestnych daniach a poplatku 2015

Návrh vzn o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

navrh vzn o miestnych daniach a poplatku 2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn-2015-1

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

“Návrh” Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik Č. 2/2014

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik Č. 2/2014

Návrh dodatku č. 1

Návrh – Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik Č. 2/2014

VZN 2/2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č.2/2014. Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 28.11.2013 v súlade s § 6 zák. SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2, ods. 2 zák. NR SR. Č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických […]