Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2018

Sadzobník_cien_na_rok_2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania

vzn_c_03_2017_ms

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 2/2017

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn_c_02_2017_dotacie

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2017

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_c_01_2017_zapis

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Zásady hospodárenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Štiavnik č 4/2016

VZN_č_04_2016_MS

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o umiestňovaní volebných plagátov č. 2/2016

VZN_č_02_2016_o_umiestňovaní volebných plagátov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 1/2016

VZN_č_01_2016_ o určení miesta a času zápisu dieťaťa do zš_mš_číslo_1_2016_vzn_schválené

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora č. 5/2016

VZN_č_05_2016_o_odpadoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2016

vzn č.3 o miestnych daniach a poplatku 2016