Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Spišský Štiavnik: ul. Hlavná 261, 306-314, 317-341, 348, 350-395, ul. Slnečná 448, 450-462, 466:

28. september 2018 od 07:00 h do 17:30 h

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU – ODVOLANIE

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. […]

Vakcinácia psov proti besnote

Veterinárny lekár MVDr. Šimonovič oznamuje chovateľom psov, že v sobotu 25. augusta 2018 vykoná vakcináciu psov proti besnote podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Cena za vakcináciu je 7,00 €, platí sa poštovou poukážkou.

Vakcinácia sa bude vykonávať nasledovne:

– 9.45 hod. – zastávka Harby – 10.30 hod. […]

Výkup papiera

BLAHOŽELÁME

Dňa 10. augusta sa dožil 40 rokov života, dňa 14. júna uplynulo 15 rokov od kňazskej vysviacky a nedávno oslávil svoje meniny náš duchovný otec Mgr. Daniel Šalát. Pri týchto jubileách Vám vyprosujeme od Pána Boha pevné zdravie, plnosť jeho milostí, dary Ducha Svätého a od Panny Márie ochranu. Sme Vám vďační […]

Kalendár zberu separovaného odpadu platný od 1.8.2018

Nakoľko sa podľa vyhlášky MŽP č. 371/2015 prepočítavali štandardy triedeného zberu, došlo k zmenám vývozov jednotlivých vyseparovaných komodít našej obci. Na základe toho sa vytvoril nový zberový kalendár, ktorý je platný od 1.8.2018. Možnosť dodania nových kalendárov do obce nebude možná a to kvôli časovej tiesni, ktorá nastala pri tejto zmene a schvaľovaní zmien.

Kalendár zberu separovaného odpadu […]

Kubašský festival s Petrom Stašákom

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. […]

10.6.2018 Štiavnická podkova

10.6.2018 Štiavnická podkova

Cestovný poriadok SAD Poprad

K termínu 9.12.2018 dochádza k  pravidelnej zmene cestovného poriadku SAD Poprad a.s.. Občania môžu zaslať svoje pripomienky do 30.9.2018 na emailovú adresu marketing@sadpp.sk, prípadne poštou na SAD Poprad. Po uvedenom termíne bude konečný návrh CP predložený na schválenie VUC Prešov. Pripomienky po tomto termíne nebudú brané do úvahy. Žiadame preto občanov, aby svoje pripomienky nahlásili […]