Cestovný poriadok SAD Poprad

K termínu 9.12.2018 dochádza k  pravidelnej zmene cestovného poriadku SAD Poprad a.s.. Občania môžu zaslať svoje pripomienky do 30.9.2018 na emailovú adresu marketing@sadpp.sk, prípadne poštou na SAD Poprad. Po uvedenom termíne bude konečný návrh CP predložený na schválenie VUC Prešov. Pripomienky po tomto termíne nebudú brané do úvahy. Žiadame preto občanov, aby svoje pripomienky nahlásili […]

Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou Liptovská Teplička 2018

folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou Liptovská Teplička 2018

14. ročník Folklórnej soboty

14. ročník Folklórnej soboty 21.07.2018

Mobilná zberňa

Pred Obecným úradom bola pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad. Odovzdať odpad je možné do 16. júla 2018 ráno.

Do mobilnej zberne patria:

Žiarivky Opotrebovaný motorový olej Akumulátory a batérie Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté)

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kde je potrebné nahlásiť množstvo […]

Obecná knižnica

Obecná knižnica Spišský Štiavnik bude od 3.7.2018 do 13.7.2018 pre čerpanie dovolenky zatvorená.

Beseda so sestrou Sárou

beseda bude o 14,30 hod. v kostole

Deň obce Hranovnica

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 3.05.2018 od 14:00 hod do odvolania.

čas zvýšeného nebezpečenstva 2018

Návrh stanov urbárskeho spoločenstva – verzia 4

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku zvoláva valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prerokovanie a prijatie stanov pozemkového spoločenstva. Podielnici sa môžu k návrhu stanov vyjadriť poštou na adrese pozemkového spoločenstva, osobne v kancelárii spoločenstva (po telefonickej dohode) alebo emailom na adresu urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com. Do návrhu stanov boli zapracované pripomienky […]

Návrh stanov urbárskeho spoločenstva – verzia 3

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku zvoláva valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prerokovanie a prijatie stanov pozemkového spoločenstva. Podielnici sa môžu k návrhu stanov vyjadriť poštou na adrese pozemkového spoločenstva, osobne v kancelárii spoločenstva (po telefonickej dohode) alebo emailom na adresu urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com. Do návrhu stanov boli zapracované pripomienky […]