Úradná tabuľa

Výrub drevín

Výrub drevín – oznámenie o začatí konania – k. ú. Spišské Bystré – 06.09.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 7. september 2021, t.j. utorok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Výberové konanie

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších právnych predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca v rámci realizácie Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v materských školách“

Vyhodnotenie VOS

Protokol o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže, predmetom, ktorej je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišský Štiavnik zo dňa 23.8.2021

Verejná vyhláška

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, nariaďuje konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) formou jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Spišský Štiavnik.

Verejná vyhláška

Obec Spišský Štiavnik – stavebný úrad povoľuje podľa §39, §39a a §66 stavebného zákona stavbu „Rodinný dom“ na pozemku parc. č. KN C 843/70 v k.ú. Spišský Štiavnik.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň  27. júl 2021, t.j. utorok so začiatkom o 17.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Voľné pracovné miesto

Starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca v rámci realizácie Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v materských školách“

Výberové konanie

Obecný úrad Spišský Štiavnik vyhlasuje výberové konanie
– 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
– 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) – zastupovanie počas práceneschopnosti a materskej dovolenky

Scroll to Top