Úradná tabuľa

Výberové konanie

Obecný úrad Spišský Štiavnik vyhlasuje výberové konanie
– 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
– 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) – zastupovanie počas práceneschopnosti a materskej dovolenky

Obchodná verejná súťaž č. 1/2021

Obec Spišský Štiavnik vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišský Štiavnik

Stavebné povolenie

Stavebníci podali dňa 12.04.2021 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Rodinný dom“ na poz. parc.č. KN C 843/65, 843/66 v  k.ú. Spišský Štiavnik.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 24. jún 2021, t.j. štvrtok so začiatkom o 17.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Návrh – VZN č.4/2021

NÁVRH – VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik

Scroll to Top