Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 22. január 2021, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

Obecný úrad zatvorený

Obecný úrad v Spišskom Štiavniku je vzhľadom na vládou prijaté opatrenia z dôvodu ochrany verejného zdravia a zdravia zamestnancov zatvorený až do odvolania. V prípade nevyhnutnej potreby kontaktujte obecný úrad telefonicky na č.tel. 0905 576 954, 052/78 85 601, mailom obec@spisskystiavnik.sk, prípadne podanie doručte do elektronickej podateľne obce. Podania budú zaevidované po skončení zákazu vychádzania 25. januára 2021.

Rodičovský asistent

V rámci realizácie národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v Materských školách“ starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície – RODIČOVSKÝ ASISTENT.

Obecný úrad uzatvorený

V súvislosti s vyhláseným Lockdownom a zákazom vychádzania Obec Spišský Štiavnik oznamuje občanom, že obecný úrad ruší úradné hodiny a bude pre verejnosť zatvorený až do odvolania.

Verejná vyhláška

Rozhodnutie – Opätovná výzva na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a prerušenie konania

Rodičovský asistent

Obec Spišský Štiavnik, zriaďovateľ  MŠ v Spišskom Štiavniku oznamuje, že osobný pohovor uchádzačov spĺňajúcich podmienky na túto pracovnú pozíciu v stanovenom termíne dňa 21.12.2020 sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie ruší a náhradný termín sa predbežne stanovuje na január 2021.

DODATOK č. 3 k VZN č. 5/2016

DODATOK č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora

VZN 1/2021 a VZN 2/2021

VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

Scroll to Top