Dokumenty obce

Štatút obce Spišský Štiavnik

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje štatút obce Spišský Štiavnik (ďalej len „štatút“), ktorý ako vnútorný predpis obce podrobnejšie upravuje vymedzenie samosprávy, postavenie a právomoc orgánov obce a ich vzťahy, podiel občanov na rozvoji a zveľaďovaní obce, prístup k informáciám.

Štatút obce Spišský Štiavnik vo formáte PDF

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Organizačná štruktúra OcÚ

Územný plán obce

Situačný plán cintorína Spišský Štiavnik

Situačný plán cintorína Spišský Štiavnik​
Scroll to Top