Komunitné centrum Spišský Štiavnik

Dňa 25.11.2022 bude Komunitné centrum zatvorené z dôvodu školenia zamestnancov.


Dňa 24.11.2022 bude Komunitné centrum otvorené 8.30 h – 16.30 h

 

Zmena úradných hodín od 01.10.2022:

PONDELOK 13.00 – 21.00 hod.
UTOROK 13.00 – 21.00 hod.
STREDA 13.00 – 21.00 hod.
ŠTVRTOK 13.00 – 21.00 hod.
PIATOK 13.00 – 21.00 hod.

Kontakt:

kc@spisskystiavnik.sk
tel:0910 715 243

Komunitné centrum Spišský Štiavnik (KC) sa nachádza na adrese Slnečná 532/5A v Spišskom Štiavniku. Ide o inštitucionálne zariadenie, ktoré poskytuje primárne programy reagujúce na aktuálne problémy a potreby miestnej komunity. Komunitné centrum definuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ako sociálne služby krízovej intervencie. V KC sa podľa citovaného zákona fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, vykonáva preventívna aktivita a zabezpečuje záujmová činnosť. Nesmiernou dôležitou úlohou v KC je i realizácia sociálnej a komunitnej rehabilitácie. Ich cieľom je zabezpečiť podporu samostatnosti, rozvoj komunikačných zručností, podporu sociálnych aktivít a tak pomôcť ľuďom, aby sa stali aktívnymi a rovnocennými členmi svojich komunít. Do registra poskytovateľov bolo KC zapísané 17. augusta 2021 a následne sa zapojilo do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (NP KS MRK) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. V rámci NP KS MRK začalo Komunitné centrum výkon činnosti dňa 1. decembra 2021. Hlavným cieľom je poskytovanie komplexných sociálnych služieb jednotlivcom, rodinám ako aj celej miestnej komunite, ktoré budú využívať občania v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti a možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Okrem hlavného cieľa si KC vytvára aj špecifické ciele v súlade s aktuálnymi potrebami a problémami členov komunity. Ide napríklad o zmysluplné trávenie voľného času, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevencia nežiaducich sociálno – patologických javov a neformálne vzdelávanie, pričom všetky činnosti komunitných centier by mali viesť k integrácii a svojpomoci. V KC pracujú traja zamestnanci pod metodickým vedením regionálnej koordinátorky PhDr. Iriny Frajštákovej a to na pracovných pozíciách: odborný zamestnanec – garant KC Mgr. Jana Zakuciová – cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. Odborný zamestnanec Bc. Ivana Olejová – zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít komunitného centra, ktoré sú prístupné pre celú obec, komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Asistent odborného zamestnanca Michaela Bočkajová – asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením.

Aktivity v Komunitnom centre
Preventívna aktivita - separovanie odpadu nie je žiadna veda
Aktivity v Komunitnom centre
Komunitná rehabilitácia - Pečenie je radosť
Aktivity v Komunitnom centre
PŠD - doučovanie detí
Scroll to Top