Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov pri OZ

Ing. Matúš Korheľ, Mgr. Katarína Galasová, Ing. Mgr. Štefan Bukovič

Komisia pre riešenie sťažností a petícií občanov

Róbert Martinko, Dušan Lacko, Ján Koňa, Ing. Milan Maliňák, JUDr. Diana Králiková, Ing. Michal Burda

Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie

Ing. Mgr. Štefan Bukovič, Ing. Martin Mrava, Mgr. art. Marcel Dulovič, Ján Kalakaj, Ing. Martin Mrava ml., Ing. Ondrej Galovič

Komisia pre kultúru, šport a školstvo

Ing. Daniel Martinko, Ing. Gabriel Chripko, Róbert Martinko, Mgr. art. Marcel Dulovič, Jaroslav Lacko, Mgr. Peter Gőmőry, Ľuboslav Maľučký

Komisia pre financovanie, spravovanie obecného majetku, obchodu a služieb

Ing. Martin Hudzík, Mgr. Peter Parák, Ing. Matúš Korheľ, Daniela Martinková, Cyril Žiga, Ján Kalakaj, Ing. Mgr. Štefan Bukovič

Sociálna komisia

Mgr. Katarína Galasová, Ing. Michal Burda, Bc. Katarína Galovičová, Daša Pačajová, Ján Rusnák

Zápisnice zo zasadnutí komisií

Scroll to Top