Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov pri OZ

Ing. Matúš Korheľ, Mgr. Katarína Galasová, Ing. Mgr. Štefan Bukovič

Komisia pre riešenie sťažností a petícií občanov

Ing. Michal Burda, Dušan Lacko, Ján Koňa, Ing. Milan Maliňák, JUDr. Diana Králiková, Mgr. Katarína Galasová

Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie

Ing. Mgr. Štefan Bukovič, Mgr. art. Marcel Dulovič, Ján Kalakaj, Ing. Ondrej Galovič, Mgr. Peter Parák, Ing. Denisa Vašková, Ing. Martin Mrava ml.

Komisia pre kultúru, šport a školstvo

Ing. Daniel Martinko, Ing. Gabriel Chripko,  Mgr. art. Marcel Dulovič, Jaroslav Lacko, Mgr. Peter Gőmőry, Ľuboslav Maľučký, Mgr. Silvia Bukovičová

Komisia pre financovanie, spravovanie obecného majetku, obchodu a služieb

Ing. Martin Hudzík, Mgr. Peter Parák, Ing. Matúš Korheľ, Daniela Martinková, Cyril Žiga, Ján Kalakaj, Ing. Mgr. Štefan Bukovič

Sociálna komisia

Mgr. Katarína Galasová, Ing. Michal Burda, Bc. Katarína Galovičová, Daša Pačajová, Iveta Lacková

Zápisnice zo zasadnutí komisií

Scroll to Top