Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 20. október 2022, t. j. štvrtok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

Program: referuje:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu zasadnutia OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení     Ing.Korheľ
 5. Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 p. Martinková
 6. Požiarny poriadok obce Spišský Štiavnik     Ing. Korheľ
 7. Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve Obec – TJ Spišský Štiavnik Ing. Korheľ
 8. Žiadosť o finančnú podporu Archeológia Spiš Hozelec Ing. Korheľ
 9. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku František Jochman, Spišský Štiavnik  Ing. Korheľ
 10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základná škola Spišský Štiavnik  Ing. Korheľ
 11. Zapojenie sa do projektu – z Plánu obnovy a odolnosti – odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách, kód výzvy 07I02-20-V01 Ing. Korheľ
 12. Odmeny poslancom, odmeny členom komisií     Ing. Hudzík
 13. Podanie žiadosti na ŠFRB na spracovanie kap. úveru spojen. s výstavbou     bytového domu 1,2 Ing. Korheľ
 14. Interpelácie poslancov     poslanci OZ
 15. Záver


Bc. Mária Kleinová
starostka obce

 

 

 

 

Scroll to Top