Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 29. september 2022, t. j. štvrtok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program: referuje:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3.  Schválenie programu zasadnutia OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení Ing. Korheľ
 5. Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 p. Martinková
 6.  Nájomné zmluvy Ing. Korheľ
 7.  A) Správa kontrolóra obce č. 3/2022 o vykonanej kontrole Ing. Františková
  b) Správa kontrolóra obce č. 5/2022 o vykonanej kontrole
 8. Schválenie zápisu v obecnej kronike a obecnom albume za rok 2021 Mgr. Galasová
 9. Sadzobník poplatkov od 1.10.2022 Ing. Korheľ
 10. Interpelácie poslancov poslanci OZ
 11.  Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top