Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 31. august 2022, t. j. streda so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program: referuje:

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
  3.  Schválenie programu zasadnutia OZ
  4.  Kontrola plnenia uznesení Ing. Korheľ
  5.  Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 p. Martinková
  6.  IBV rómska osada Ing. Korheľ
  7.  Oznámenie o zmene organizačnej štruktúry Ing. Korheľ
  8.  Interpelácie poslancov poslanci OZ
  9.  Záver

 

Bc. Mária Kleinová
starostka

Scroll to Top