Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. jún 2022, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program:  – referuje:

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3.  Schválenie programu zasadnutia OZ
 4.  Kontrola plnenia uznesení – Ing. Korheľ
 5.  Možnosti založenia sociálneho podniku –  Ing. Korheľ
 6.  VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach – Ing. Korheľ
 7.  Záverečný účet obce
  A) stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu –  Ing. Františková
  B) schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 – p. Martinková
  C) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 – p. Martinková
 8.  Zámena pozemkov Obec Spišský Štiavnik – Mrava Miroslav – Ing. Korheľ
 9.  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022  – Ing. Františková
 10.  Rozpočtové opatrenie č. 4/2022  – p. Martinková
 11.  Schválenie nájmu Obec – Packeta – Ing. Korheľ
 12.  Dom dôchodcov – Ing. Korheľ
 13.  Riešenie IBV v rómskej osade – Ing. Korheľ
 14.  Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí – Ing. Korheľ
 15.  Určenie počtu poslancov v novom volebnom období 2022 – 2026 – Ing. Korheľ
 16. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom období 2022 – 2026 – Ing. Korheľ
 17.  Žiadosť o zrušenie menovacieho dekrétu Mgr. Katarína Galasová, Sp. Štiavnik – Ing. Korheľ
 18.  Žiadosť o finančný príspevok Andrea Javorská, Sp. Štiavnik  – Ing. Korheľ
 19.  Žiadosť o zmenu územného plánu Roman Paulik, Sp. Štiavnik – Ing. Korheľ
 20.  Žiadosť o vykonanie dezinsekcie v byte obecného bytového domu Michal Čonka, Sp. Štiavnik,  – Ing. Korheľ
 21. Žiadosť o opravu vodovodných rozvodov v byte nájomníka Anna Čonková, Sp. Štiavnik – Ing. Korheľ
 22. Žiadosť o rekonštrukciu obecného nájomného bytu a poníženie nájomného Michal Čonka, Sp. Štiavnik – Ing. Korheľ
 23. Správa z vykonanej kontroly Komunitné centrum Sp.Štiavnik  – Ing. Korheľ
 24.  Žiadosť o odkúpenie pozemku Michaela Bočkajová, Sp.Štiavnik – Ing. Korheľ
 25. GEO plán za účelom odpredaja pozemkov v areáli bývalého PD p.č. 4309/2 – Ing. Korheľ
 26. Interpelácie poslancov poslanci OZ
 27.  Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top