Pozvánka zhromaždenie podielnikov

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku, Hornádska 240/4, 059 14 Spišský Štiavnik


Pozvánka

Pozývame Vás na zhromaždenie podielnikov, ktoré sa uskutoční dňa 17. 7. 2022, t. j. v nedeľu so začiatkom o 15:00 hodine v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku. Prezentácia bude od 14:00 hodiny do 15:00 hodiny.

Program:

  1. Otvorenie zhromaždenia
  2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  3. Správa mandátovej a volebnej komisie
  4. Doplňujúce voľby do výboru a dozornej rady
  5. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
  6. Ukončenie

 

Milan Šavel, v. r.
predseda spoločenstva

Scroll to Top