Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

Podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

Scroll to Top