Oznámenie o nastúpení náhradníka

Poslanec Obecného zastupiteľstva Obce Spišský Štiavnik Róbert Martinko doručil dňa 29.4.2022 písomné vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdaním sa mandátu dochádza k zániku mandátu poslanca.

Podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

Starostka obce v súlade s § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že v zmysle zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb konaných dňa 10.11.2018 ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje


Dušan Lacko,


ktorého ako kandidáta navrhla Strana tolerancie a spolunažívania.


Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.


V Spišskom Štiavniku 2.5.2022

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top