Pozvánka

Týmto Vás pozývame na zhromaždenie podielnikov Urbárskeho pozemkového spoločenstva majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční dňa 24. 4. 2022, (nedeľa) so začiatkom o 15°° hodine v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku.

Program:

 1. Otvorenie zhromaždenia
 2. Schválenie programu
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa                  
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o činnosti za rok 2021 a plán činnosti na rok 2022
 6. Správa lesného hospodára
 7. Účtovná závierka za rok 2021
 8. Správa dozornej rady
 9. Schválenie účtovnej závierky za rok 2021
 10. Návrh rozpočtu na rok 2022  
 11. Správa mandátovej a volebnej komisie
 12. Voľby do výboru a dozornej rady
 13. Schválenie príspevku 5,– €  za stratu času pre prítomných členov na zhromaždení
 14. Prejednanie príspevku vo výške 5,– € na jedného člena spoločenstva na účel opravy kostola – kultúrnej pamiatky v obci
 15. Prejednanie rekonštrukcie sociálneho zariadenia, oprava fasády a natretie strechy v urbárskom dome.
 16. Diskusia
 17. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
 18. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
 19. Ukončenie

Členovia spoločenstva dostanú na svoju adresu pozvánku. Dovoľujeme si vám pripomenúť, že za kandidátov  členov výboru a dozornej rady je potrebné doručiť do 20. 4. 2022 prehlásenie o Vašom rozhodnutí kandidovať do orgánov spoločenstva.

                                                                 Milan Šavel. v.r., predseda spoločenstva

Scroll to Top