Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 15. december 2021, t. j. streda so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program: referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Schválenie VZN č. 1/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Bc. Kleinová
6. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2022 Ing. Františková
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadový rozpočet na r. 2023, 2024 Bc. Kleinová
8. Schválenie štatútu obecnej knižnice Bc. Kleinová
9. Schválenie VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Bc. Kleinová
10. Schválenie Sadzobníka poplatkov na rok 2022
11. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 Ing. Františková
12. Úprava rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 7/2021 p. Martinková
13. Správy z vykonaných kontrol č. 5/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021 Ing. Františková
14. Schválenie zápisu v obecnej kronike a obecnom albume za rok 2020 Mgr. Galasová
15. Stanovenie ceny – monografia obce Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
16. Zámena pozemkov Obec Spišský Štiavnik – Mrava Miroslav Bc. Kleinová
17. Návrh zmluvy o umiestnení Z-Boxu Packeta Slovakia, s.r.o. Bc. Kleinová
18. Žiadosť o finančný príspevok na domovú čistiareň odpadových vôd Rudolf Parák s manželkou, Hornádska 252, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
19. Odmeny poslancom, odmeny členom komisií, odmena pre hlavnú kontrolórku Ing. Hudzík
20. Príprava projektu Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry Bc. Kleinová
21. Interpelácie poslancov poslanci OZ
22. Plán zasadnutí OZ na rok 2022 Bc. Kleinová
23. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top