Výrub drevín

Výrub drevín – oznámenie o začatí konania – k. ú. Spišský Štiavnik – 22.11.2021
Na základe žiadosti fyzickej osoby doručenej dňa 04.11.2021 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 1 ks jaseň, rastúci na parcele č. KN C 130/1 k.ú. Spišský Štiavnik, register CKN v intraviláne, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
Odôvodnenie žiadosti: bezpečnostný dôvod
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.spisskystiavnik.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik alebo elektronicky na adresu obec@spisskystiavnik.sk.

Scroll to Top