Návrh – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

V súlade s §18f ods. 1b, Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Spišskom Štiavniku Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.

navrh_plan_kontrolnej_cinnosti_I_polrok_2022

Scroll to Top