Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 15. október 2021, t.j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program: referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
6. Schválenie Dodatku č. 2 k Nájomným zmluvám – obyvateľov v bytovom dome Priečna 283, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
7. Správa z vykonanej kontroly č. 7/2021 Ing. Františková
8. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 Ing. Františková
9. Opätovná žiadosť o zámenu pozemkov Anna Slivková, Poprad Bc. Kleinová
10. Interpelácie poslancov poslanci OZ
11. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top