Verejná vyhláška

Výzva na vyjadrenie k obsahu protestu prokurátora.

Toto upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky. Rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce, mesta, stavebného úradu alebo spôsobom v mieste obvyklom, podľa ustanovenia ~ 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný daň lehoty vyvesenia je dňom
doručenia.

verejna_vyhlaska

Scroll to Top