Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce Spišský Štiavnik, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

zamer

Scroll to Top