Výrub drevín

Na základe žiadosti právnickej osoby doručenej dňa 24.08.2021 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks smrek severský, 2 ks javor mliečny, rastúci na parcele č. KN C 2818/2, 833/1 k.ú. Spišské Bystré, register CKN v intraviláne, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

vyrub_stromov

Scroll to Top