Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 7. september 2021, t.j. utorok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

Program: referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 Bc. Kleinová
6. Zverejnenie zámeru na zámenu pozemkov Mrava Miroslav – Obec Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
7. Žiadosť o zámenu pozemkov Anna Slivková, Poprad
8. Schválenie odpredaja nehnuteľnosti budova vrátnice súpisné číslo 801 v zmysle doporučenia z komisie pre VOS č. 1/2021 Bc. Kleinová
9. Výpis z uznesenia zhromaždenia podielnikov Urbárskeho spoločenstva zo dňa 24.8.2021 Bc. Kleinová
10. Prerokovanie petície Bc. Kleinová
11. Interpelácie poslancov poslanci OZ
12. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top