Verejná vyhláška

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav.

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) , ako príslušný orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti
so zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Podľa § 7 ods. 2 zákona
nariaďuje

konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) formou jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len ,,JPÚ“) v časti katastrálneho územia Spišský Štiavnik z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. j) zákona o pozemkových úpravách,
ak je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom,
ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“). Navrhovaný obvod JPÚ je vyznačený v mapovom podklade, ktorý je prílohou tohto nariadenia.

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

Prílohy:

S21082513540
S21082513541

Scroll to Top