Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň  27. júl 2021, t.j. utorok so začiatkom o 17.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program:  referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 Bc. Kleinová
6. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Dom Charitas pre občanov obce Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
7. Interpelácie poslancov poslanci OZ
8. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top