Voľné pracovné miesto

Obec  Spišský Štiavnik, zriaďovateľ MŠ v Spišskom Štiavniku.
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších právnych predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca v rámci realizácie Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v materských školách“

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

Kategória voľného pracovného miesta: odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg
Počet pracovných miest: 1
Pracovný pomer na dobu: určitú do 30.11.2022
Termín nástupu: september 2021

VK_specialny_pedagog

Scroll to Top