Obchodná verejná súťaž č. 1/2021

Obec Spišský Štiavnik vyhlasuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení n. p. a podľa § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišský Štiavnik.

verejna_sutaz

Scroll to Top